Yönergeler

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin; Cumhuriyetin kurum ve değerlerine sahip çıkan Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, toplumsal sorunlara duyarlı ve aydın bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü kuruluşlardan destek sağlamak için uygulanacak ve izlenecek usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 –Bu yönerge, Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi’ni açmaya ilişkin usul ve esaslarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukların tanımını kapsar. 

Dayanak

Madde 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri ve 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- Yönergede yer alan; 

Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

Birim: İÜ Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi’ni,

Birim Başkanı: Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Başkanı’nı,

Yönetim Kurulu: Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Yönetim Kurulu’nu,

Genel Kurul: Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Genel Kurulu’nu,

Yerleşke: İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt, Avcılar, Cerrahpaşa, Çapa, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Bahçeköy kampüslerini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Birim ve Alt Birimler

Birim

Madde 5- Birim; Beyazıt-I, Beyazıt-II, Beyazıt-III, Avcılar, Cerrahpaşa, Çapa, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy olmak üzere on (10) yerleşke biriminde faaliyet gösterir. Bu sayı ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilir. Birimin görevi, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmaktır. Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır. 

Alt Birimler

Madde 6- Alt Birimler, Burs destek birimi, Yurt destek birimi, Sosyo-Kültürel destek birimi, Psikolojik destek birimi olmak üzere dört alt birimden oluşur. 

a) Burs Destek Birimi: Üniversite tarafından verilen veya gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağışlardan sağlanan kaynakları kullanılarak, maddi desteğe gereksinimi olan, istenen başarı düzeyini sürdüren İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yardım edilmesiyle ilgili esasları düzenler ve bu kaynaklardan faydalanacak öğrencilerin seçimini yapar.

Üniversite yerleşkelerinde yarı zamanlı çalışacak olan öğrencilerin seçimini yapar, çalışmalarını düzenler ve kontrol eder. Üniversitenin dışında öğrenci çalıştırılabilecek kurumlarla işbirliği yapar ve öğrenciyi yönlendirir.

Öğrencinin sosyal ve ekonomik sorunları hakkında bilgi toplar ve çeşitli kaynaklardan sağlanan burslarla sorunların çözümünde yardımcı olur, bağış yolu ile elde edilen giysileri ve kitapları gereksinimi olan öğrencilere dağıtır. 

b) Yurt Destek Birimi: Öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarını yurt yöneticileriyle görüşerek çözümlemeye çalışır. 

c) Sosyo-Kültürel Destek Birimi: Öğrencilerin İstanbul’un zengin kültürel etkinliklerinden yaralanmalarına yardımcı olur; bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlar. İstanbul dışından gelen öğrencilerin şehri tanımaları ve daha kolay adapte olabilmeleri için organizasyonlar düzenler. Konser, tiyatro, opera ve bale gibi etkinliklere öğrencilerin parasız katılabilmelerini sağlar. Ayrıca burs destek birimine destek amacıyla öğrencinin sosyal ve ekonomik sorunları hakkında bilgi toplar, burs destek birimine gerekli bilgilendirmeyi yapar.

d) Psikolojik Destek Birimi: Gerekli görülen en az dört alt birimde görevlendirilecek olan psikologların kararları doğrultusunda; psikolojik destek için başvuruda bulunan öğrencilerin tedavilerinin yapılabilmesi için sağlık kurumlarına yönlendirir ve tedavi sürecini takip eder.Her Alt Birim için, birer idari personel “Alt Birim Sorumlusu” olarak, ayrıca Psikolojik Destek Biriminde çalışacak yeterli sayıda Psikolog, Birim Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Rektörlükçe görevlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Organları ve İşleyişleri 

Organlar ve İşleyişleri

Madde 7- Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Organları: 

a) Genel Kurul: Rektör tarafından atanmış bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Birim Başkanı ve yerleşkelerde bulunan tüm Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvarın temsilcileri ile Alt Birim Sorumluları’ndan oluşur.

b) Birim Başkanı ve Yardımcıları: Birim Başkanı; Rektör tarafından genel kurulu oluşturan Öğretim Üyeleri arasından üç yıl süreliğine görevlendirilir. Birim başkanı aynı kurul üyeleri arasından iki kişiyi Başkan Yardımcısı olarak belirler.

c) Yerleşke Temsilcisi: Yerleşkelerde bulunan; Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar Temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri temsilcidir. Yerleşke sorumluluğunu yürütür ve Yönetim Kurulunda yerleşkeyi temsil ederler.

d) Yönetim Kurulu: Rektör tarafından atanmış bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Birim başkanı ve Yerleşke Temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına, Birim başkan yardımcılarını ve alt birim sorumlularını bilgi almak amacıyla davet edilebilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

e) Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar Temsilcileri: Yükseköğretim kurumlarının çalışanlarından (Akademik ve İdari personel) gönüllü olarak yürütmeyi kabul eden bir veya daha fazla kişiden oluşur. Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevler ve Sorumluluklar 

Genel Kurulun görev ve Sorumlulukları

Madde 8- Her Eğitim ve Öğretim Döneminin başında ve sonunda olmak üzere en az iki kez toplanır. Genel kurul üyelerinin önerilerini dikkate alarak genel durum değerlendirmesi yapar.

Üniversitenin öğrencilerine verdiği hizmetlerin genişletilmesi amacıyla stratejiler oluşturur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirir ve uygulanmak üzere Yönetim Kurulu’na öneride bulunur. 

Birim Başkanının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- a) Birim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve denetlenmesini sağlar ve Rektöre karşı sorumludur.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Genel kurul ve Yönetim kurulda alınan kararları uygular-uygulatır.

Yerleşke Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- Yerleşkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine hizmet sunmakla görevlidir. Yerleşke birim temsilcisi Yönetim Kurulu’nda yerleşkeyi temsil eder. Temsilcisi olduğu yerleşkenin hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Karşılaşılan problemleri yönetim kuruluna aktarır ve bu yönde gerek yönetim kurulu ve gerekse Rektörlüğün kurumları ile çözümler üretilmesini sağlar. 

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 11- Yönetim kurulu oluşturulacak gündemi görüşmek üzere ayda en az bir kez toplanarak birimin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konuları görüşür ve karara bağlar. Alınan kararların uygulanması için gerekli görevlendirmeleri yapar. Alt birim ve yerleşke birimlerinde görevlendirilecek elemanların saptanması ve görevlendirilmeleri ile ilgili konularda genel kurulun teklifini inceler ve Rektörlüğe görevlendirilmek üzere önerilmesine karar verir ve birimin çalışma programını düzenler. İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi’nin Çalışma Esasları doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Yönetimine; Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini temsil eden iki kişinin seçimini yapar. 

Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar temsilcilerinin görev ve sorumlulukları

Madde 12- Her yeni öğrenci kayıt döneminde kendi yükseköğretim kurumu öğrencileriyle gerekli görüşmeleri yaparak ihtiyaç sahibi (burs, kıyafet, eğitim aracı vb.) olanları belirler. Bu öğrencileri daha sonra belirlenecek burslara yönlendirir ve başarı durumları/hal ve tavırlarını takip ederek destek sağlayıcıları bu konuda bilgilendirir. Eğitimleri devam eden öğrenciler arasından da yıl içinde gelen talepleri değerlendirerek gereksinimleri olanları belirleyip destek kaynaklarına yönlendirir. Temsilciler öğrencilerle irtibatı sağlamak amacıyla yerleşke birimlerinde birimlerin organize edeceği nöbet sisteminde görev alır ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilmek için asil görevlerini aksatmayacak şekilde mesai günleri saat 11.30 ile 14.00 arasında birim odalarında görev yapar. Her temsilci genel kurula, yönetim kurumlarına ve Rektörlüğe karşı sorumluluk taşır. 

Yürürlük

Madde 13- Bu yönerge ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi kurulmuş olur. İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 14- Bu yönergeyi İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YEMEK VE YURT BURSLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve

Sosyal Destek Birimi aracılığıyla İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yemek ve yurt bursu
sağlamak, burs alacak öğrencileri tespit etmek ve bursla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek

Birimi aracılığıyla İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yemek ve yurt bursu sağlamak, burs
alacak öğrencileri tespit etmek ve bursla ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47.

Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,
b) Birim: İstanbul Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek
yüksekokulunu,
c) Burs Komisyonu: Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birim Müdürü, Öğrenci
Yemekhaneler Müdürü ve Öğrenci Yurtlar Müdürü ile Rehberlik Danışmanlık ve
Sosyal Destek Birimi Burs Destek Personeli’nden oluşan komisyonu,
ç) İÜREB: İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
f) SKS: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs Türleri

Yemek bursu başvuru koşul ve esasları

MADDE 5 - (1) Yemek bursu başvuru koşulları şunlardır:

a) Disiplin cezası almamış olmak,
b) Normal öğrenim süresinin dışında olmamak,
c) AGNO’nun 1.80 ve üzerinde olması,
ç) İhtiyaç sahibi olunması.
(2) Bir akademik yıl içinde iki ayrı dönem (bahar ve güz) olarak uygulanır. Yıllık eğitim
veren birimlerde uygulama yıl esasına göre yapılır.
(3) Yemek bursu kontenjanı Burs komisyonu tarafından belirlenir.
(4) Yemek bursu kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere ayrı ayrı öğün esasına
göre belirlenir. Öğrencinin ihtiyacına göre, Komisyonun uygun gördüğü sayıda öğün, yemek
bursu olarak verilebilir.
(5) Birimlerin hazırlık programını bir yılda tamamlayamayan öğrenciler, lisans öğrenimine
başlayıncaya kadar yemek bursu alamazlar. Bu öğrenciler, lisans öğrenimine başlarken yemek
bursu için yeniden başvurmak zorundadır.
(6) Her dönem (yarıyılı esasına göre eğitim veren birimlerde her yarıyıl; yıl esasına göre
eğitim veren birimlerde her yıl) yemek bursunun %50’sinden azını kullanan öğrencilerin
bursları kesilir. Bu şekilde kesilen burslar, ilân edilmiş yedek listedeki sıraya göre verilir.
(7) Yemek bursu SKS’nin yemek hizmeti verdiği günler için geçerlidir
(4) Üniversitenin akademik takvimindeki yaz tatili döneminde burs verilmez. Bursun geçerli
olduğu tarihler ilan metninde duyurulur.
(5) Yurt bursu, bir eğitim-öğretim yılını kapsar ve her yeni eğitim-öğretim yılı için yeni
başvuru yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi
Burs kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 7 - (1) Burs verilecek öğrencilerin sayısı ve bursların kapsamı, Üniversitenin mâlî
imkânları ve önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak Burs Komisyonunun önerisi
üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Başvuru şekli
MADDE 8 - (1) SKS tarafından burs verilecek öğrencilerin tespiti için başvuru ilânı, her
eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitenin ve SKS’nin resmî web sitesinde yayımlanır.
(2) Başvuru süresi, ilân tarihinden itibaren 15 gündür. İlân süresinin son gününün, resmî tatil
veya hafta sonu tatili olması durumunda, başvuru için son gün, takip eden ilk iş günüdür.
(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, başvurularını Ekim ayı içerisinde, ara sınıf öğrencileri ise,
Eylül ayı içerisinde yaparlar.
(4) Başvurular, Üniversitenin Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır. Sisteme
girdikleri bilgiler vasıtası ile öğrenciler, ihtiyaç durumlarına göre Otomasyon Sistemi
tarafından sıralanır. Sonuçlar, Üniversitenin ve SKS’nin resmî web sitesinde yayımlanır.
(5) Sistem verilerine göre sıralanan öğrencilerden, burs kontenjanının üç katı sayıda öğrenci
mülâkata çağrılır ve öğrenciler ilânda belirtilen evrakların aslını veya noter tasdikli suretini
İÜREB’e teslim etmeleri hususunda bilgilendirilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 - (1) Otomasyon Sistemi üzerinden belirlenen ve evraklarını teslim eden
öğrenciler, Burs Komisyonunun bizzat veya Burs Komisyonun kuracağı ve üyelerinden en az
birinin görev aldığı alt komisyonlar tarafından mülâkata alınır.
(2) Mülâkat tarihi ve yeri, komisyon tarafından belirlenerek öğrencilere e-posta ile bildirilir ve
Üniversitenin ve SKS’nin resmî web sitesinde duyurulur.
(3) Mülâkat sonucunda oluşan asil ve yedek öğrenci listesi, 10 iş günü içinde Üniversitenin ve
SKS’nin resmî web sitesinde ilân edilir.
Burslardan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 10 - (1) Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilk 200’e giren ve İstanbul
Üniversitesi’ni tercih ederek kayıt yaptıran öğrenciler ilân ve değerlendirmeye tâbî
tutulmaksızın, talep ettikleri takdirde doğrudan %100 oranında yurt burslardan
faydalanabilirler.
(2) Üniversitemizi sportif ve kültürel alanlarda başarı ile temsil eden öğrenciler de talep
etmeleri hâlinde toplam kontenjanın %20’sini geçmeyecek şekilde yurt ve/veya yemek
bursundan faydalanabilirler.
(3) Şehit ve gazi çocukları, sıralamaya bakılmaksızın bu burslardan doğrudan yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler
Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu birim Yönetim Kurulu onayı ile kayıt
donduran öğrenciye, kayıt dondurduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz.
İlişik kesilmesi
MADDE 12 - (1) Burs alan öğrencilerin, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle uzaklaştırma veya öğrencilikten çıkarılma gibi
disiplin cezası almaları hâlinde bursları kesilir. Bu öğrenciler, tekrar burs başvurusunda
bulunamazlar.
(2) Herhangi bir sebeple öğrenciliğin sona ermesi hâlinde burslar kesilir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 13 - (1) Üniversitenin başka bir biriminden veya kurum dışından yemek veya yurt
bursu alan öğrenciler burs imkânlarından faydalanamaz.
(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan yemek ve yurtlarla ilgili
alınmış olan burslar, alındığı koşullarda devam eder.
(3) Bu Yönergede bulunmayan hususlarda Burs Komisyonu kararları ve diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Denetim
MADDE 14 - (1) Öğrencilerin, amacına uygun olarak burslardan faydalanmaları konusunda
denetimleri yapmak ve gerekli bütün önlemleri almakla SKS görevli ve yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) - Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yurtlardan yararlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm öğrenci yurtlarının eşit koşullarda yönetimi, işletilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkanlık: İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

b) Müdür: İstanbul Üniversitesi Yurtlarının Müdürünü,

c) Öğrenci: İstanbul Üniversitesi Yurtlarında barınma hizmetinden yararlanan kişiyi,

ç) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yurtları Yönetim Kurulu’nu,

f) Yurt: İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtlarını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Organları ve Görevleri

Yurtların Organları

MADDE 5- (1) Yurtlar, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Yurtların yönetim teşkilatı ve kadrosu Daire Başkanlığının teklifi ile Rektörlükçe belirlenir.

(2) Yurtların organları şunlardır:

a) Yurtlar Yönetim Kurulu,

b) Yurtlar Müdürü.

Yurtlar Yönetim Kurulu ve Görevleri

MADDE 6- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesi, Sağlık Kültür Daire Başkanı veya temsilcisi, yurtlar müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör tarafından kurul üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Yurtlar Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yurtlardan yararlanacakların kabul şekli ve sıralama esaslarını belirlemek ve bu esaslara göre başvuruları değerlendirmek,

b) Yurtların işleyişi ile ilgili istek, öneri ve şikâyetleri incelemek,

c) Yurtların eşit koşullarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için genel kural ve ilkeleri saptamak,

ç) Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,

d) Disiplin işlemlerini karara bağlamak,

e) Mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurtlar Müdürü ve Görevleri

MADDE 7- (1) Yurtlar Müdürü, Rektör tarafından atanır ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır.

(2) Yurtlar Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yurtları mevzuata uygun olarak yönetmek,

b) Yurtların düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu Yönergede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

c) Üst kurulların kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek,

ç) Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

d) Öğrencilerin ve personelin yaşama ve çalışma koşullarının geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

e) Gerekli gördüğü durumlarda öğrenci odalarının (dolaplar dâhil) denetlenmesini sağlamak,

f) Mevzuat çerçevesinde  verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurt Müdür Yardımcıları ve Görevleri

Madde 8- (1) Yurt Müdür Yardımcıları, Yurtlar Müdürünün görüşü üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yurt Müdür Yardımcıları, Yurtlar Müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtların İşleyişi

Yurtların Açılması ve Kapanması

MADDE 9- (1) Yurtların açılma ve kapanma tarihleri Üniversite Akademik Takvimi dikkate alınarak, Yurt Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(2) Yaz ve yarıyıl tatillerinde, kayıtlı öğrencilerin veya misafirlerin yurtlardan yararlanma şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yurtların Geçici Süre ile Kapanması

MADDE 10- (1) Yurtlar, mevzuata aykırı amaçlarla ya da Yönetim Kurulunun izni olmayan faaliyetler nedeniyle huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması; personelin çalışma, öğrencilerin güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması; doğal afet veya salgın hastalık gibi güvenli barınmayı ve insan sağlığını tehdit eden unsurların oluşması durumunda geçici süre ile kapatılabilir.

(2) Geçici kapatma kararı ve süresi, Yurt Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de geçici süreyle kapatma kararı verebilir.

(3) Yurdun geçici süreyle kapatılması halinde, tüm öğrencilerden derhal yurdu boşaltması istenir. Öğrencilerin yurdu boşaltmaması halinde güvenlik kuvvetlerince yurt boşaltılır.

Yurtlara Başvuru, Kabul ve Yerleştirme

MADDE 11- (1) Yurtlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik takvime uygun olarak Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu tarihlerde Yurt Müdürlüğüne başvurur.

(2) Öğrencilerin başvuru formlarındaki bilgiler, Yönetim Kurulunca saptanan ve Rektörlükçe onaylanan ölçütlere göre puanlanır. Puanlama sonucuna göre yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilir.

(3) Ailesi İstanbul İl mülki sınırları dışında ikamet eden öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. Yurtlarda boş yer kalması durumunda, ailenin ikamet adresi dikkate alınarak İstanbul içinden yapılacak başvurular da Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(4) Yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında istenen tüm belgeleri tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında belgelerini tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybeder.

(5) İstenen belgeler şunlardır:

a) Başvuru formu,

b) İstanbul Üniversitesi öğrenci belgesi,

c) Ailenin ikametgâh belgesi,

ç) Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınacak sağlık raporu,

d) Sabıka kayıt belgesi (son bir ay içinde alınmış olması ve gerek görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenmesi),

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

f) 8 adet vesikalık fotoğraf,

g) 4 adet zarf ve 4 zarf için iadeli taahhütlü posta pulu,

ğ) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak, Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi,

h) Kayıt olunan aya ait yurt aidatının ve depozito bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

ı) Taahhütname,

i) Kayıt yenileme yapmak için öğrenci belgesi ve yurt aidatının ödendiğine dair banka dekontu.

 Yurtlara Giriş ve Çıkış

Madde 12- (1) Yurtlara giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Yurtlara giriş ve çıkışlarda şu kurallar geçerlidir:

a) Öğrenciler, velilerinin yazılı muvafakati ve yurt amir ve yöneticilerinin izni ile hafta sonu tatillerini yurdun dışında geçirebilirler.

b) Öğrenciler geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla bir sömestr içinde ve Yönetim Kurulunun onayı ile resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri hariç, 30 gün izin kullanabilirler. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir.

Yurtlarda Kalma Süresi

MADDE 13- (1) Yurtlarda kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) Yurtlarda kalma süresi, Fakülte ve Yüksek Okulların normal eğitim süresinden iki yarıyıl daha fazladır. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır.

b) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Ancak bunun için yurt aidat borçlarının olmaması gerekir. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

c) Üniversite içi yatay geçiş işlemleri, yurtlarda kalma süresinin yeniden başlamasına gerekçe teşkil etmez. Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin yurtlarda kalma sürelerini Yönetim Kurulu belirler.

ç) Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir.

d) Üniversiteden herhangi bir gerekçe ile ilişikleri kesilen öğrenciler yedi (7) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır.

e) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç gün ve bir ay içinde toplam yedi (7) gün yurda gelmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

f) Yurtlara kayıtlı olmayan öğrenciler, spor, seminer ve şenlik gibi etkinlikler nedeniyle Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Rektörlük onayıyla grup olarak yurtlarda kalabilir. Bu öğrencilerin kalma ücretleri Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

g) Misafir öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin yurtlarda ücret karşılığı kalması Yönetim Kurulu kararıyla olur.

ğ) Öğrenci değişim programlarına katılmak ve zorunlu staj yapmak için yurtlarla ilişiğini kesen öğrencilere kayıtta öncelik hakkı tanınır.

h) Otuz yaşını dolduran öğrenciler yeniden öğrenim hakkı kazansalar dahi yurtlara kaydedilemez.

Yurt ve Depozito Ücretleri

MADDE 14- (1) Yurt (aidat) ve depozito ücretleri her eğitim ve öğretim yılı başında Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük tarafından belirlenir.

(2) Depozito ücreti aylık yurt ücretinin iki katıdır. Bu ücret öğrencinin yurtla ilişiği kesilmedikçe iade edilmez. Depozito ücretinin iade edilebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması ve zimmetinde bulunan yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmesi gerekir.

(3) Yurt ücreti aylık ödemeler halinde, depozito ücreti ise en fazla iki eşit taksitle tahsil edilir. Ayın ilk 15 günü içerisinde kayıt yaptıranlardan aylık yurt ücretinin tamamı, ikinci yarısında kayıt yaptıranlardan ise aylık yurt ücretinin yarısı tahsil edilir. Ayın ilk 15 günü içerisinde kaydını sildirenlere aylık yurt ücretinin yarısı iade edilir, ikinci yarısında kaydını sildirenlere ise herhangi bir iade yapılmaz.

(4) Yurt ücretinin ait olduğu ay içinde ödenmesi ve dekontun aslının Yurt Müdürlüğüne teslimi gerekir. Yurt ücretinin ödenmemesi halinde bu ücret depozitodan mahsup edilir. Yurt borcu bulunan öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir ve bu öğrenciler tekrar yurtlara kaydedilemez.

(5) Mali durumu uygun olmayan öğrenciler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile yurt ücretinden muaf tutulabilir. Şehit ve gazi çocukları yurt ücreti ödemezler. Yurt ücreti ödemeyen öğrenciler, depozito ücreti öderler.

(6) Kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrenciler, istekleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar yurda kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler kayıtta istenen tüm belgeleri yeniden tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(7) Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, yurt ve depozito ücretinin iki katını ödeyerek yurtlarda kalabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları

MADDE 15- (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Yurttan Geçici Çıkarma: Öğrenciye en az üç gün, en çok üç hafta süreyle yurtlarda geçici olarak barınamayacağının yazılı olarak bildirilmesidir.

ç) Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrenciye yurtlara bir daha alınmamak üzere çıkarıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarma cezası

MADDE 16- (1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Blok girişlerinde görevlilere yurt kimlik kartını göstermemek,

b) Öğrenci imza cetvelini zamanında imzalamamak veya başkalarının yerine imza atmak,

c) Kayıtta verilen evraklardaki bilgi değişikliklerini bildirmemek,

ç) Belirlenen yerlerden başka yerlere duyuru asmak, resim yapıştırmak ve yazı yazmak,

d) Yatakhane dışında pijama ve gecelik gibi kıyafetlerle dolaşmak,

e) Yatakhanede kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

g) Şahsi eşyaları belirlenen düzene uygun bulundurmamak,

ğ) Çamaşır kurutma makinelerinin dışında çamaşır kurutmak,

h) Odaları dağınık ve pis kullanmak, belirlenen oda kurallarına uymamak,

ı) Ortak kullanım alanlarının temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek ve bu alanları amaca uygun kullanmamak,

i) Kaba ve saygısız davranmak, başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak ve şarkı söylemek,

j) Ortak çalışma alanları olan etüt, internet odası, dinlenme odası, kütüphane ve benzeri yerlerde sesli müzik dinlemek, gürültü yaparak başkalarını rahatsız etmek,

k) Yurt giriş ve çıkışlarında yangın kapılarını kullanmak,

l) Yurt odalarında veya ortak alanlarda her türlü hayvan bulundurmak,

m) Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerlere atmamak,

Kınama cezası

MADDE 17 – (1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Sandık, bavul ve dolap gibi eşyaları Yurt Yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

b) Belirlenen yerler dışında yemek yemek,

c) Odalarda yemek hazırlamak,

ç) İzin verilenler dışında elektrikli alet kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odadaki tüm öğrencilere kınama cezası uygulanır),

d) Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,

e) Yurt yönetimine ait her türlü araç ve gereci izinsiz kullanmak, yurt hizmetlilerini özel işlerinde kullanmak,

f) Disiplin soruşturmasının yürütülmesine engel olmak, güçleştirmek,

g) İstenen belgeleri süresi içinde Yurt Müdürlüğüne teslim etmemek,

Yurttan geçici çıkarma cezası

MADDE 18- (1) Yurttan geçici çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta kötü sözler sarf etmek, hakaret etmek, tehdit etmek, taciz etmek, küçük düşürücü davranışlarda bulunmak ve kavga çıkarmak,

b) Yurda yasaklanmış yayınları sokmak, bulundurmak,

c) Yurtta kumar oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

ç) Başkalarına ait eşya veya malzemeleri izinsiz olarak yurdun dışına çıkarmak,

d) Yurtta kasten herhangi bir teknik arızaya sebep olmak,

e) Yurt Yönetiminin ya da soruşturmacıların yazılı çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan imtina etmek,

f) Yurt yönetimince verilen ve duyurulan emirlere uymamak,

g) Yurt yönetiminin astığı her türlü duyuruyu koparmak, yerini değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak,

ğ) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek,

h) Yurt giriş ve çıkış saatlerine uymamak,

ı) Yurt öğrencisi olmayan bir kişinin yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek, yurt imkânlarından yararlandırmak ya da buna teşebbüs etmek (tespit öğrenci yatakhanelerinde yapıldığı takdirde odadaki tüm öğrencilere yurttan geçici çıkarma cezası uygulanır)

i) Yurt ve çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecek bulundurmak, tüketmek, satmak, boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak, yurda alkollü gelmek,

j) Blok denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi engellemek,

k) Mevzuatın yasakladığı yerlerde tütün ve tütün mamullerini kullanmak,

Yurttan kesin çıkarma cezası

MADDE 19- (1) Yurttan kesin çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak,

b) Diğer öğrencilere ve personele fiili saldırıda bulunmak,

c) Yurt içinde veya dışında iffete aykırı davranışlarda bulunmak,

ç) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde saldırı ve savunma amaçlı her türlü ateşli, patlayıcı silah, kesici, delici, boğucu, yaralayıcı alet, sağlığa zararlı yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve zehirleyici madde bulundurmak, bunları kullanmak,

d) İzinsiz gösteri düzenlemek, gösteriye kışkırtmak, gösteriye katılmak,

e) Yurt binalarının bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, geçişi engellemek, dernek, kulüp ve benzeri çalışmalar için kullanmak,

f) Yurt binası içinde veya dışında kolluk kuvvetlerine karşı gelmek,

g) Milli beraberlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzeri davranışlarda bulunmak,

ğ) Her ne şekilde olursa olsun yasadışı örgütlere yarar sağlayan faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

h) Yurttan geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen buna uymamak,

ı) Yurda kaydolurken kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi veya belge vermek, yurda kaydolmak için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

i) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak,

j) Yurt binaları içinde kullanılan tüm iletişim araçlarını (bilgisayar, internet, fax, telefon) amaç dışı kullanmak,

k) Yurt binalarının içine veya dışına her türlü zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir),

Soruşturma ve Süresi

MADDE 20- (1) Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılmadan önce Müdürün görevlendireceği personel tarafından ön inceleme ve araştırma yapılabilir. Bu personel hazırladığı raporu Müdüre sunar. Disiplin soruşturması açılıp açılmamasına Müdür karar verir.

(2) Disiplin soruşturması Müdür veya görevlendireceği personel tarafından yapılır.  Soruşturma, altmış gün içinde sonuçlandırılır. Gerekli hallerde ek süre alınabilir.

(3) Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren fiillerin işlendiğinin Yurt Müdürlüğü tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde; yurttan geçici çıkarma ve yurttan kesin çıkarma cezalarında ise üç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Soruşturmanın Yapılması

MADDE 21- (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suç, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir ve mazeretsiz olarak hazır bulunmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılarak delillere göre karar verileceği de bildirilir.

(2) Soruşturma gizli olarak yürütülür. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir, ilgili yerlerden bilgi ve belge talep edebilir.

(3) Soruşturma sonunda bir rapor düzenlenir. Soruşturma raporu, dizi pusulasına bağlı olarak Yönetim Kuruluna tevdi edilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu olarak görev yapar.

Disiplin Cezası Verme Yetkisi

MADDE 22- (1) Uyarma ve kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından verilir. Yurttan geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezaları ise Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından verilir.

(2) Disiplin Kurulu, soruşturma raporunun kendisine tevdi edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde kararını verir.

(3) Disiplin Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Soruşturmacı Disiplin Kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

(4) Disiplin cezasının tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi ağırlaştırıcı sebep, iyi hal ise hafifletici sebep olarak değerlendirilebilir.

(5) Disiplin fiillerinin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

(6) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Cezasının Uygulanması ve İtiraz

MADDE 23- (1) Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

(2) Disiplin cezaları, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrenciye ve öğrencinin ailesine bildirilir. Disiplin cezaları ayrıca  Karar Defterine işlenir.

(3) Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı soruşturulan on beş gün içinde Rektöre itiraz edebilir. Rektör itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.

(4) Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından verilen yurttan geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezalarına karşı soruşturulan on beş gün içinde Rektöre itiraz edilebilir. Rektör itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.

      BEŞİNCİ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet

MADDE 24- (1) Yurt İşletmesinde 24 saat hizmet esastır. Bu nedenle yeteri kadar nöbetçi memur bulundurulur. Bunlar Yönetim Kurulu talimatları çerçevesinde hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.

Küçük işletmeler

MADDE 25- (1) Yurtlarda barınan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere küçük işletmeler (berber, kuaför, kırtasiye, kantin, terzi vb.) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının izni ve Rektör onayı ile açılabilir veya açtırılabilir. Bu işletmeler Yurtlar Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26- (1) İstanbul Üniversitesi Senatosunun 04.09.2003 tarih ve 29 sayılı Olağanüstü toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İstanbul  Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Üniversite öğrencilerine, personel, personelin bakmakla yükümlü olduğu bireylere ve emeklilerine sağlık ve danışmanlık hizmetleri vermekte olan Mediko Sosyal Merkezlerinin çalışma esaslarını, görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 2 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47’nci maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 3.2.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” ne istinaden hazırlanmıştır. 

TANIMLAR: 

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;

“Daire”    : İstanbul  Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı,

“Mediko Sosyal Merkezi/Merkezleri” : Daire Başkanlığına bağlı olarak, Dairenin sağlık hizmetleri ile  danışmanlık hizmetlerine ilişkin görevlerini yerine getirmek üzere, Üniversitenin Fakülte ve Yüksekokullarının coğrafi yerleşimine göre uygun yerlerde kurulan, sorumlu hekim  yönetimindeki birinci basamak sağlık hizmeti verilen birim/birimleri, 

“Hizmet Verilen Kesim”    : Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, 

“Başhekim”    : Daire Başkanının önerisi üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörünce atanır. Sağlık işlerinin  koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumludur.

“Sorumlu Hekim”   : Daire  Başkanlığınca görevlendirilen, bulundukları birimde hizmetlerin ilgili düzenlemeler doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesi, izin ve nöbet planlamalarının yapılması ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesinden İÜ Rektörlüğüne, Daire Başkanına ve Başhekime karşı sorumlu olan  kişileri ifade eder.  

MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİNİN GÖREVLERİ: 

MADDE 4- Mediko Sosyal Merkezleri kuruluş amaçları yönünde hizmet verdiği kesimin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetleri verilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirirler.

Mediko Sosyal Merkezlerinin fiziki yapısı, donanımı, personel sayısı ve hizmetin türü, hizmet verilen kesimin sayısal yoğunluğu ve ihtiyaçları göz önünde tutularak düzenlenir. 

MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİNİN TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ: 

MADDE 5- Mediko Sosyal Merkezlerinde;

a) Hizmet verilen kesimin birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde poliklinik hizmeti verilir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde merkezin olanakları kapsamında uzman ya da pratisyen hekimler görevlendirilir. Uzman hekimler gerektiğinde uzmanlık alanlarına göre ayırım yapmaksızın birinci basamak poliklinik hizmeti verirler. Uzmanlık alanlarına ilişkin konularda diğer pratisyen hekimlere danışmanlık ve hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürürler. 

b) Hizmet verilen kesimin diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinde diş sağlığı   poliklinik hizmetleri verilir. 

c) Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılanması için imkânlar ölçüsünde gerekli laboratuvar olanakları sağlanır. 

MADDE 6- Tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ya da ileri tetkik ve sevk işlemleri için Mediko Sosyal Merkezine yapılan başvurularda başvuran kişinin öğrenci, personel ya da emekli olmasına göre hizmetin yürütülmesinde uygulanacak işlemler aşağıda düzenlenmiştir. Bu nedenle müracaat eden kişi öğrenci, personel ya da emekli olduğunu belgelemekle mükelleftir. 

I- Öğrenci Başvurusu: Öğrencilerimiz Mediko Sosyal Birimlerine başvurduklarında, kanuni olarak alınması gereken Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ücret dışında bir ödeme yapmazlar. Mediko Sosyal Merkezlerine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ve tüm laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılır. Fakat reçete yazımı ve diğer kurumlara sevkleri, sosyal güvencesi olup olmadığına göre farklılık arz etmektedir. 

a) Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrenciler: Üniversitemiz öğrencisi olup herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını ispatlayanlara veya 25 yaş üstündekilere bağlı bulundukları öğrenci büroları tarafından üniversitemiz otokopili öğrenci sağlık karnesi verilir. Bu sağlık karneleri yıllık dönemler halinde, yeni tarihli öğrenci belgesine göre öğrenci büroları tarafından vize edilir.

Bu öğrencilerimizin muayene, tetkik ve tedavilerinin yanı sıra, verilen otokopili sağlık karnesine yazılan reçetedeki ilaçların bedelleri, üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için başka sağlık kuruluşlarına sevkleri gerektiğinde, sağlık karneleri vizeli olmak koşuluyla, Mediko Sosyal Merkezlerindeki hekimler tarafından yapılır ve sevk edilen kurumdaki tüm giderler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimizin Mediko Sosyal Merkezlerinden veya sevk edildikleri tıp fakültelerimizden aldıkları reçeteler, İstanbul Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilir. 

b) Sosyal Güvencesi Olan Öğrenciler: Anne veya babasının Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olması nedeniyle sosyal güvencesi olan 25 yaş altındaki öğrencilerimizin muayeneleri  ve tetkikleri, Mediko Sosyal Birimlerinde ücretsiz olarak yapılır. Fakat tedavi için gereken ilaçlar, kişinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun ona verdiği karneye yazılır ve ilaçlar sosyal güvenlik kurumunun anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilir.

Sosyal güvencesi olan bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavi amacıyla diğer sağlık kuruluşlarına sevkleri ise bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları üzerinden olur ve tedavi masrafları bu kurumlar tarafından karşılanır. 

II - Personel ya da Personel Yakını Başvurusu: 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında çalışan personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler: 

Mediko Sosyal Merkezi, üniversitemizin birinci basamak sağlık kuruluşudur. Bu nedenle, çalışan memurlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlıkla ilgili sorunlarının çözümü için bu merkezlere başvururlar. Çalıştığı bölümün yetkili amirinin onayladığı sevkle merkezlere başvuran hastaya, yapılan muayene ve tetkikler sonrasında yazılan reçete, Üniversitemizle anlaşmalı eczanelerden temin edilir. Hastanın sorununun  merkezlerimizde çözülemediği durumlarda ilgili kişi başka kurumlara sevk alır.

b) Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında çalışan personel: 

     1- İş Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan iş sağlığı hizmetleri ve bu kapsamda işe giriş muayeneleri, aralıklı kontrol muayeneleri (portör muayenesi vb.) için gerekli düzenleme yapılır. İşyeri hekimliği uygulamaları Mediko Sosyal Merkezleri ve İstanbul Üniversitesi sağlık sistemi kapsamında yürütülür. Birinci Basamak Tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır.

     2- Tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu ile yapılacak düzenleme doğrultusunda işyeri hekimliği yetkisi almış Mediko Sosyal merkezi hekimleri tarafından reçete yazma ve iki güne kadar rapor verme yetkisi kullanılır.

     3- İleri tetkik, muayene ve tedavileri için kurumlar  arasında anlaşma yapılmış ise İstanbul Üniversitesi Hastanelerine, anlaşma yapılmamış ise  Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerine başvurmaları konusunda yönlendirilirler. 

III - Emekli İstanbul Üniversitesi Personeli Başvurusu: 

İstanbul Üniversitesi emekli personeli, emekli karnesiyle Mediko Sosyal Merkezlerine başvurduğu takdirde muayene ve tetkikleri yapılır ve ilaçları kendi karnelerine yazılır.

İleri tetkik ve tedavi için başka bir kuruma sevkleri gerektiği takdirde, sevk işlemi emekli sandığı üzerinden yürür. 

ACİL TIBBİ MÜDAHALE HİZMETLERİ: 

MADDE 7- Mediko Sosyal Merkezlerinde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin aksatılmadan verilebilmesi için gerekli tıbbi donanım, gerektiğinde ambulans ve yeterli sayıda personel bulundurulur. 

MADDE 8- Daire Başkanlığınca Üniversite bünyesinde düzenlenen spor karşılaşmaları, kültürel etkinlikler vb. faaliyetler ile diğer görevlendirmelerde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin planlanması merkez başhekimliği tarafından  düzenlenir ve yürütülür. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki etkinliklerde bir hafta önceden Başhekimliğe yazılı bildirimde bulunularak sağlık ekibi görevlendirilir. 

MADDE 9- Mediko Sosyal Merkezlerinde acil tıbbi müdahale gerektiren başvurular dikkate alınarak hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere; 

a) Mesai günlerinde, acil başvuruların karşılanabilmesi için merkezde görevli personelin öğle tatili süresini münavebeli olarak kullanmaları hususunda gerekli düzenleme yapılarak bu zaman içinde yeterli sayıda hekim ve diğer personelin merkezde hazır bulunması sağlanır.

b) 1- Daire Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, Mediko Sosyal Merkezinde saat 19.00’a kadar bir hekim, bir hemşire ve ambülans şoförü nöbet tutar. Bu nöbet ekibi aynı zamanda mesai saati içindeki acil vakalara müdahale etmekle de sorumludur.

2– Nöbetlerde yapılan başvuruların kaydı için bir poliklinik defteri tutulur.

c) Acil tıbbi müdahale hizmetlerinin aksatılmaması ve hizmet gereklerine uygun olarak yürütülmesi, nöbetlerin düzenli tutulması ile ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması hususunda izlemelerin yapılmasından Mediko Sosyal Merkezi başhekimliği görevli ve yetkilidir. 

KAYIT, İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA GÖREVLERİ: 

MADDE 10- Mediko Sosyal Merkezlerinde hizmet verilen öğrenciler için Ek-1’deki örneğine uygun olarak kişisel hasta takip kartı tutulması zorunludur.

MADDE 11- Mediko Sosyal Merkezleri sorumlu hekimleri tarafından her bir hekim, diş hekimi ve Mediko Sosyal Merkezi için, her ayın ilk 10 günü içinde bir önceki ay sürdürülen çalışmalara ilişkin çalışma raporu, Ek-2’deki örneğe uygun olarak başhekimliğe gönderilir. Başhekimlik ise her yılın Ocak ayı içinde bir önceki yıl sürdürülen çalışmalara ilişkin çalışma raporunu hazırlayarak Daire Başkanlığına sunar. Nöbet defteri ile nöbet poliklinik defterine ilişkin kayıtlar merkez sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir, gerekirse hazırlanan aylık rapor başhekimliğe sunulur. 

MADDE 12- Merkezlerin sağlık kayıtları bilgisayar olanakları sağlandığı ölçüde merkezler için geliştirilen bilgisayar programı marifeti ile tutulur. Bu olmadığı takdirde aynı amaçla Ek-1’de görülen takip kartları kullanılır. 

MADDE 13- Merkezlerin hizmet alanına giren konularda hizmet planlamasına katkıda bulunmak üzere daire başkanlığı görüşü ve Rektörlük izni ile Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile araştırmalar yapılır, yaptırılır ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler gerektiğinde Rektörlüğün izni ile yayınlanır. Araştırmalarda gönüllülük esas alınır ve etik konulara özen gösterilir. 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREVLERİ: 

MADDE 14- Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, her yıl belli bir program ve imkânlar dâhilinde eğitime başlayacak bütün öğrencilerin sağlık muayenesi yapılır. 

MADDE 15- İmkânlar dâhilinde Üniversite çalışanları ve öğrencilerinin sağlık muayeneleri (aralıklı kontrol) yapılır. 

MADDE 16- Üniversite öğrencileri ve çalışanlarına yönelik sağlık eğitimi çalışmaları yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak planlanır ve uygulanır. 

MADDE 17- Üniversite bünyesindeki yurt, misafirhane ve benzer alanları genel hijyenik koşullar ve çevre sağlığı koşulları bakımından değerlendirip denetlemek, alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulunmak amacı ile yapılacak çalışmalar Rektörlüğün bu konuda inceleme ve denetim ile görevlendirdiği diğer birimlerle işbirliği halinde sürdürülür. Bu bağlamda Merkez ve Avcılar Kampüsleri Mediko Sosyal Merkezlerinden görevlendirilecek birer hekim çevre ile ilgili komisyonların tabii üyeleridir. 

MADDE 18- Üniversite bünyesindeki kafeterya, kantin, yemekhane, spor salonları, rekreasyon alanları, eğitim binaları gibi çok sayıda kişinin kullandığı alanlar genel hijyenik koşullar ve çevre sağlığı koşulları bakımından düzenli aralıklarla denetlenerek, alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulunulur ve konuyla ilgili rapor düzenlenerek başhekimlik görüşü ile Daire Başkanlığına sunulur. Çalışmalar Rektörlüğün bu konuda inceleme ve denetim ile görevlendirdiği diğer komisyonlarla işbirliği halinde sürdürülür. 

MADDE 19- Üniversite bünyesindeki kafeterya, kantin, yemekhane gibi bölümlerde çalışanların (sosyal güvence farklılığına bakılmaksızın) düzenli aralıklarla portör muayeneleri yapılır. 

MADDE  20- Üniversite bünyesinde Sosyal Sigortalar Kanunu ve İş Kanunu kapsamında çalışan personel sayısı 50 ve daha fazla olduğunda bu personele koruyucu sağlık hizmetleri sunmak üzere kurulacak “İşyeri Sağlık Birimi” ve bu birime atanacak işyeri hekimi/hekimleri tarafından işçilere reçete yazma, rapor verme vb. tedavi edici sağlık hizmeti verilebilmesi, bu konunun Üniversite ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında imzalanacak bir Protokol ile düzenlenmesi halinde mümkün olup, işyeri hekimi/hekimleri tarafından verilecek tedavi hizmeti SSK Mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ: 

MADDE 21- Mediko Sosyal Merkezlerinde danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunumunda, gerektiğinde Dairenin kültür ve spor birimlerinden destek alınır. Bu birimlerin çalışmalarına sağlıkla ilgili konularda yardımcı olunur. 

MADDE 22- Üniversiteye yeni giren öğrenciler için merkezlerin ve sağlık hizmetlerinin tanıtıldığı toplantılar, konferanslar düzenlenir, broşür ve afiş hazırlanarak bunların dağıtımı,  uygun yerlere asılması sağlanır. 

MADDE 23- Sağlık eğitimi ve rehberlik çalışmalarında öğrenci kulüpleri ve Öğrenci Temsilcileri Konseyi ile işbirliği yapılır. 

MADDE 24- Öğrencilerin sorunlarını saptamak için anket, toplantı vb. etkinlikler sürdürülür. Sorunların saptanması ve çözümü için gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 

DİĞER KONULAR: 

MADDE 25- Merkez çalışanlarının hizmet içi ve sürekli eğitimlerinin sürdürülmesi amacı ile merkez hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılacak planlama dahilinde öncelikle İstanbul  Üniversitesi bünyesindeki faaliyetler olmak üzere seminer, kongre, sempozyum, kurs gibi etkinliklere katılımları başhekimlikçe yapılacak düzenlemelerle sağlanır. Başhekimliğin yapacağı planlama ile sağlıkla ilgili Yüksekokul ya da Fakülte mezunu personelin kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere yılda iki kez (en fazla 3 gün), bilimsel etkinlikte tebliği olması durumunda ise yılda üç kez (en fazla 3+3 gün) katılımları sağlanır. 

MADDE 26- Mediko Sosyal Merkezi çalışanları gerek sürekli eğitimleri gerekse hizmet planlaması ve yürütülmesi konularında, başhekimin bilgisi dâhilinde, üniversitenin ilgili birimleri ile sürekli iletişim halinde olurlar. 

MADDE 27- İhtiyaç ve hizmetin gerektirdiği hallerde Mediko Sosyal Merkezleri personeli arasında, Rektörlüğün uygun görüşü alınmak suretiyle rotasyon uygulanabilir.

MADDE 28- Merkezlerde görevli sağlık personeli görevlerini tıbbi deontoloji ilkelerine uygun olarak sürdürür. Hasta görülmeden reçete yazılmaz, gerekmediği hallerde sağlık raporu verilmez. 

MADDE 29- Mediko Sosyal Merkezlerinde hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Rektörlüğün uygun görüşü üzerine, Daire Başkanlığınca hizmet gerekleri dikkate alınarak  mesai saatlerinde yapılacak düzenlemeye tüm personel uymak zorundadır. Öğle tatili sırasında  da hizmetin kesintisiz sürdürülmesi için bu saatlerde hizmet verecek personel  Başhekimin belli bir planlaması dâhilinde belirlenir. 

MADDE 30- Birden fazla hekimin bulunduğu merkezlerde sorumlu hekim, başhekimliğin önerisi, Rektörlük Makamının onayı ile Daire Başkanlığınca görevlendirilir. Sorumlu hekimler bu Yönergede belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapar, izler, denetler ve çalışmalarına ait raporlarını başhekimliğe sunar. 

MADDE 31- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya  10 günden az olmamak koşuluyla en fazla üç seferde  kullanılabilir. İzin talepleri 10 gün önceden kurum amirine sunulur. 

MADDE 32- Mediko Sosyal Merkezlerinde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında, Rektörlük onayı ile Tıp Fakültesi elemanlarının rotasyonla çalışmalarını sağlamak üzere düzenlemeler yapılır.

MADDE 33- Bu yönergede yer almayan hususlarda “Tedavi Giderleri Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

MADDE 34- Bu Yönerge kapsamında belirtilen ekler aşağıda sıralanmıştır; 

Ek-1: İstanbul  Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliği  Hasta Takip  Kartı Örneği.

Ek-2:  İstanbul  Üniversitesi Mediko Sosyal merkezleri Aylık Çalışma Raporu Örneği.

MADDE 35- Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunda  kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 36- Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi  Rektörü tarafından yürütülür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Temel İlkeler ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesinin akademik, idari ve kadro karşılığı vizeli işçi olarak çalışan personelinin, 0-6 yaş okul öncesi çağdaki çocukları ile 7-12 yaş dönemindeki ilköğrenimine devam eden çocuklarının güvenilir bir ortam içinde, bilimsel gelişmelere uygun olarak eğitilmeleri, sosyal, psiko-motor, duygusal, dil ve bilişsel açıdan gelişmelere yardımcı olmak amacıyla kurulan, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işleyiş, yönetim, eğitim ve denetimine ilişkin esasları belirlenmektedir. 

Dayanak ve Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsar. 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkartılan Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği,

b) 12.10.1987 tarih ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Yönetmeliği,

c) 4857 Sayılı İş Kanunu, 

Temel İlkeler 

Madde 3- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde aşağıdaki ilkeler temel alınır.

a) Çalışan anne ya da babanın, 0-6 yaş  grubundaki çocuklarının,  öncelikle mesai saatleri içinde bakım ve eğitimlerini sağlamak, güvenlikleri ile ilgili hizmet üretmek,

b) Birimdeki çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, onların fiziksel, ruhsal, mental-motor ve sosyal gelişimlerine; hayata güvenli, sağlıklı ve huzurlu başlamalarına yardımcı olmak,

c) İyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı  ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak,

d) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek,

e) Çocukları temel eğitime hazırlamak,

f) Etütlü Bakımevlerinde 7-12 yaş okul çağındaki çocukların, mesai saatleri içinde yarım gün birimde eğitim ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmek

Tanımlar Madde 4- Bu yönergede 

Makam     : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü

Başkanlık: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını

Birim       : Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüklerini

Personel : Kreş ve Gündüz Bakımevleri Müdürlüklerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı, pedagog, psikolog, çocuk eğitimcileri (alanında 4 yıllık Fakülte mezunu), usta öğretici (Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu),sağlık personeli, sekreter, hizmetli, yardımcı personel (sınıf personeli en az ilköğretim mezunu), mutfak personeli, güvenlik.

Grup        : Çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişim özellikleri dikkate alınarak 0,1,2,3,4,5,6 yaş ile etütlü birimlerde 7-12 yaşa göre oluşturulan yaş gruplarının her birini kapsar.

Veli       : Çocuğun anne veya babası yada yasal sorumluluğunu yazılı olarak ispat eden kişiyi ifade eder. 

Açılma Şartları

Madde 5- Bakımevlerinin;

1) Müstakil tek veya çok katlı bir binada veya bir apartmanın zemin katı veya bu katla bağlantılı olarak bir kaç katında,

2) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren, ulaşıma elverişli yerlerde,

3) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde, olmasına özen gösterilir.

Bakımevi olarak kullanılacak binaların;

1) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşıması,

2) Süt çocukları için emzirme, emekleme ve bez değiştirmeye, oyun yaşındaki çocuklar için oyuna tahsis edilebilecek nitelikte ayrı bölümleri kapsaması,

3) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 m2 alan ile 6 m3 hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olması,

4) Mutfak bölümünün mama ve yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olması,

5) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip bulunması şarttır.

Bakımevlerinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir.

II. BÖLÜM

İşleyiş

Madde 6- T.C. İÜ Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birimin İşleyiş ve Denetimini yürütür. 

Yaş Grupları ve Birime Kabul Esasları 

Madde 7- Kreş ve Bakımevlerinde çocuklar yaşlarına göre gruplara ayrılır. Oluşturulacak grupların yaş ve sayısı ortalama olarak aşağıda gösterilmiştir.

0-1 Yaş        10 çocuk

1-2 Yaş        15 çocuk

2-3 Yaş        15 çocuk

3-4 Yaş        15 çocuk

4-5 Yaş        15 çocuk

5-6 Yaş        20 çocuk

Etütlü birimlerde

7-9 Yaş        20 çocuk

9-12 Yaş      20 çocuk

Her yaş grubunda bir kişilik kontenjan kendi içinde puanlamak kaydıyla kampüs içinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma birimlerinde akademik, idari ve kadro karşılığı çalışan personel çocuklarına aittir.

Başvuru sayısı yeterli değilse kontenjan dolduracak biçimde İstanbul Üniversitesi dışından çocuk alınabilir.

Üniversitede görev yapmak üzere tayin edilen Maliye Bakanlığı memurlarına Üniversite personeli gibi işlem yapılır.

Başvurular kapasitenin üzerinde olması halinde öncelik sırası aşağıdaki puanlamaya göredir.

a) Anne ve babanın her ikisi de  personel ise (+40 puan)

b) Annesi personel ise (+30 puan)

c) Baba  personel ise ve annesinin çalıştığı kurumda kreş yok ise (+10 puan)

d) Anne ve baba boşanmış  ise (+20 Puan)

e) Baba veya anne  İstanbul dışında görevli ise (+10 puan)

f) Personelin her çalışma yılı için (+1puan) (Ebeveynin her ikisi de personel ise, ikisinin toplam çalışma yılı kriter olarak alınır).

g) Birime girebilmek için sıra beklediği her yıl için (+5 puan)

h) 7 yaşından küçük   kardeş için (+2 puan)

ı) Birim görevlileri için (+10 puan)

i) Anne veya baba özürlü ise (heyet raporu ile belirlenmiş) (+5 puan)

j) Birimden yararlanan veya yararlanmış başka çocuk var ise (-5 puan)

k) Kesin kayıt listesinde adı çıkmasına karşın gelmemişse (-10puan)

l) Birime devam ederken Madde 11’in b, c, f, g, h ve i şıkları gereğince kaydı silinenlerden (-20 puan)

m) Kontenjan sayısından fazla başvuru olduğu zaman toplam puanları eşit olanlar arasında kura çekimi yapılır.

n) Uzun süreli hastalık, kaza gibi zorunlu nedenlerle Kreş ve Bakımevi ile ilişiği kesilen çocuğun Kreş ve Bakımevine tekrar alınması, yer varsa sıra beklenilmeden yapılır.

Birime  bulaşıcı ve ağır hastalığı olan veya ruhsal, zihinsel engeli olan özel bakım ve eğitim gerektiren çocuklar kabul edilmez.

Kabulde İzlenecek Yol 

Madde 8- Mayıs ayının ikinci haftası ile Mayıs ayının son haftası arasında Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjanlar Rektör onayına sunulur.

Birime kabul şartlarını ve önceliğini belirleyen 7. maddedeki esaslara göre, başvurular  her yıl Haziran ayının ilk pazartesi günü ile Temmuz ayının 1. Cuma günü arasında yapılır. Veliler, Başvuru Formlarını ( Ek 1) Temmuz ayının birinci Cuma günü mesai bitimine kadar birim yönetimine teslim ederler.

Birim Yönetimi, başvuruları değerlendirerek, Temmuz ayının son haftası içinde birimin ilan panosunda asil ve yedek listeleri ilan eder.

Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ikinci haftasında kesin kayıtlar başlar, 15(on beş) gün içinde kayıt yaptırmayan sırasını kaybeder. Her birim bu dönemler içinde kesin kayıt tarihini belirler.

Gerekli evrakları tamamlayanların kaydı yapılır. Eksik evrak ve zamanında kayıt yaptırmayan kayıt hakkını kaybeder. Yedek listeden yerine öğrenci alınır. 

Kesin kayıt için velilerden aşağıdaki belgeler istenir; 

a) Kesin Kayıt Formu (Ek 2),

b) Anne, babanın birer ve iki yaşın üzerindeki çocuklar için çocuğun 6 adet fotoğrafı,

c) Çocuğun nüfus cüzdan örneği,

d) Aşı kartı fotokopisi

e) Anne personel değilse, çalıştığı kurumda Çocuk Evinin olmadığını gösterir belge,

f) Veliye ait maaş bordrosu fotokopisi,   

g) Çocuk teslim formu

h) PPD testi ve dışkıda parazit testinin yorumlarını içeren Resmi bir kurumdan alınan sağlık raporu.

Kesin kayıt, istenen belgeler tamamlandıktan sonra yapılır. Belgeler tamamlanmadıkça çocuklar birime kabul edilmez. Puanlamaya göre yapılan sıralamada  birimden yararlanacaklar, genelge ile belirlenen ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde belgelerini tamamlayarak birime getirmelidirler. Bu süre içinde  belgelerini tamamlamayanlar, varsa özürlerini birim yönetimine yazılı olarak bildirmeyenler, haklarını başka bir uyarıya gerek kalmaksızın kaybederler ve yerlerine yedekler çağrılır. 

Kayıt Yenileme 

Bir yıl önce birime devam etmiş olan çocuklar, bir sonraki eğitim yılında da kayıt haklarına sahiptirler. Bu hakkı kullanabilmek için, velinin Mayıs ayının ilk Pazartesi günü ile Mayıs ayının ikinci Cuma günü mesai bitimine kadar Birim Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmesi gerekir. 

Madde 9-  Kayıt yenilemede: 

1- Dilekçe

2- Madde 9 un  d, e, f, h şıklarında belirtilen esaslar aynen uygulanır.

3- Herhangi bir nedenle yuvaya bir ay veya aşan sürelerde devam edemeyen çocuklardan yuvaya yeniden başlarken PPD ve gaitada parazit yorumunu içeren sağlık raporu istenir.

4- Belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yenilenmez ve birime devam edemez.

Birimden Ayrılma 

Madde 10- Çocuğun birim ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir;

a) Velinin yazılı istemi,

b) Aynı anda birden fazla birime kayıt için müracaat yapıldığı tespit edildiğinde,

c) Birim ücretinin ödenmemesi durumunda,

d) Personelin görevinden ayrılması halinde (Emeklilik, istifa, tayin, vb.) çocuğun kaydı en geç bir ay içinde silinir. Çocuğun devam edebilmesi Müdürün önerisi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının kararı ile değerlendirilir.

e) Çocuğun 5-6 yaş gurubunu tamamlamasını takip eden eğitim yılı sonunda kaydı silinir; ancak etütlü birimlerde velinin yazılı isteği ile çocuğun etüt sınıfına kaydı yapılır.

f) Kabule esas bilgi ve belgelerde yanlışlık veya velinin yanlış beyanda bulunduğu tespit edildiğinde

g) Ailelerin; birimin, işleyiş ve düzeni ile bu yönerge  hükümlerine uymamaları halinde,

h) Çocuğun birime uyumunun mümkün olmadığı ve bu uyumsuzluğun diğer çocukları rahatsız ettiği durumlarda, (pedagog veya psikolog tarafından değerlendirilerek verilen rapora göre) 

i) Geçerli yazılı özürleri dışında çocuk evine 20 gün gönderilmeyen veya geç getirilip erken veya geç alınması alışkanlık haline getirilen çocukların ilişkisi  birimce uygun görüldüğünde kesilir.

Ücret 

Madde 11- Birimde çocukların bakımı ücretlidir. Maliye Bakanlığınca tespit edilerek uygulama talimatları ile yayınlanan ücret baz alınır. Bu ücret en az olup, bu ücretin üzerinde ücret tespiti ise Üniversite Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Ücret çocukların beslenme, eğitim ve temizlik maddeleri ihtiyaçları ile birimin personel ve zorunlu giderleri göz önüne alınarak her yıl mali yılbaşında belirlenerek aylık peşin  olarak ödenir. 

Tespit edilen bakım ücreti, her ayın 15-20’si arasında veli tarafından birimin banka hesabına yatırılır. Birimin hesapları Kurumun tâbi olduğu denetime tâbidir. 

Çocuğun herhangi bir nedenle kendiliğinden veya birim tarafından kaydının silinmesi halinde ücret iade edilmez.

Hastalık durumunda üç aydan fazla sağlık raporu alınması durumunda (İlgili Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yetkili 2 Hekimden alınan sağlık raporu) ücret talep edilmez. Üç aydan az olan sağlık raporlarında  ücret tam alınır.

Salgın hastalık, doğal afet, yangın, iklime dayalı olağanüstü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde aralıksız 1 ay veya daha fazla süre ile birimin kapatılması halinde önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

Çalışma Saatleri 

Madde 12-Çalışma saatleri birimin bulunduğu kampusun içerisindeki resmi mesai saatleri baz alınarak düzenlenir.

Birim mesai saatinden yarım saat önce açılır ve mesai saati bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir.

Birim yaz aylarında belirleyeceği zaman diliminde bir ay onarım ve bakım için tatil edilebilir. Bu süre için ücret alınmaz. 

Çocuğun  Birime Teslimi ve Alınması 

Madde 13– Çocuklar Birime velisi tarafından teslim edilir ve alınır. Bunun dışında Madde 9’un (Kabulde izlenecek yol)  “g”  şıkkında belirlenen  yetkili kişi tarafından teslim alınabilir.

Çalışma Programları 

Madde 14- Çalışma programları çocukların bir aile ortamı içinde ve çocuk eğitiminin gereklerine uygun olarak düzenlenir.           

a) Eğitim-Gelişim Programları: Çocukların çağdaş eğitim ilke ve yöntemlerine uygun, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla yaşları ve gelişim basamakları göz önüne alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmakta olan okul öncesi (5-6 yaş gurubu) eğitim programı uygulanır. Program yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak Çocuk Eğitimcileri,  Pedagog, Psikolog ve Çocuk Gelişim Uzmanı tarafından hazırlanır, Müdür onayından sonra uygulanır. Gerektiğinde diğer eğitim kurumlarından destek alınarak işbirliği yapılır.

Eğitim programlarının uygulanmasında anne ve babaya düşen görevler tespit edilerek bilgi verilir. 

b-) Sağlık Programları: Gerektiğinde Müdürün isteği üzerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilen Çocuk Doktoru ve Diş Doktoru tarafından sağlık taraması programları uygulanır. Sonuçlar anne ve babaya bildirilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

İhtiyaç doğrultusunda birimde haftada 2 (iki)gün muayene hizmeti verilir.

Birimde iken hastalanan çocukların durumu derhal anne ya da babaya bildirilir, gerekli önlemler alınarak çocuğun veli tarafından alınması sağlanır. 

Hastalık nedeniyle yuvaya devam edemeyen çocukların yeniden birime başlamaları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından veya Mediko Sosyal Başhekimliğinden; hastalığın tanı ve seyrinin yuvaya devam etmesinde sakınca olmadığına dair raporu getirmeleri ile mümkündür.

b-1) Yuvadan sağlık nedeni ile uzaklaştırmayı gerektiren durumlar:

a) Kanlı veya mukuslu ishali olan çocuklar,

b) Dışkılarında E.Coli (shiga toksini salgılayan) ve Shigella cinsi bakteri üreyenler (2 dışkı Kültürü Negatif oluncaya kadar).

c) Son 24 saat içinde 2 veya daha fazla sayıda kusan çocuklar (Hastalığın bulaşıcı bir hastalık nedeniyle olmadığı kanıtlanıncaya kadar).

d) Ateşli döküntüsü olanlar (Doktor bulaştırıcı bir hastalığa bağlı olmadığına dair rapor verinceye kadar)

e) Pürülan Konjoktivit (Göz doktoru görüp devamında sakınca olmadığını dair rapor verince

kadar )

f) Tüberküloz (Hastalığın bulaştırıcı olmadığı doktor tarafından rapor verilinceye kadar)

g) İmpetigo (tedavi başladıktan 24 saat sonra yuvaya gelebilir.)

h) Streptokokal Farenjit (Tedavi verildikten 24 saat sonra yuvaya geri dönebilir).

ı) Uyuz

i) Suçiçeği tüm lezyonlar kuruyup kabuklandıktan sonra (genelde döküntü başladıktan sonraki 6 gün) yuvaya gelebilir.

j) Boğmaca Antibiyotik tedavisi başladıktan 5 gün sonra yuvaya gelebilir.

k) Kabakulak Parotis bezinin şişmesinden sonraki 9 gün sonra yuvaya gelebilir.

1) Kızamık döküntü başladıktan 4 gün sonra yuvaya gelebilir.

m) Hepatit A hastalık veya sarılığın başlamasından sonra, 1 hafta süreyle yuvadan uzaklaştırılır. (Semptomlar hafif ise)

n) Hekimin gerekli gördüğü diğer sağlık nedenlerinde

b-2) Birimdeki çocukların %20’sini kapsayan genel bir enfeksiyon durumunda birim müdürünün önerisi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının onayı ile enfeksiyon tehlikesi ortadan kalkana kadar birim kapatılabilir. 

c) Beslenme Programları: Birimde bulunan çocuklara öğle yemeği ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kahvaltı verilir. Çocukların yemek listeleri yaş ve sağlık durumlarına uygun biçimde ve günlük kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, konusunda uzman kişi tarafından hazırlanır ve birimde ilan edilir.

0-2 yaş için ailenin getirmek istediği gıda maddeleri, birim sorumlusu tarafından, çocuk beslenmesi konusunda uzman kişiden alınan öneri doğrultusunda kabul veya ret edilir. Kabul edildiğinde getirilen gıda maddeleri hemşire gözetiminde hazırlanarak çocuklara verilir.

III. BÖLÜM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Kreş ve Anaokulunda aşağıdaki personellerden yeteri kadar görevlendirilir. 

1- Müdür

2- Müdür Yardımcısı

3- Pedagog

4- Psikolog

5- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi (Alanında 4 yıllık fakülte mezunu)

6- Usta öğretici (Kız Meslek Lisesi Çocuk gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu)

7- Sağlık Personeli (Hemşire)

8- Sekreter

9- Yardımcı Hizmetli

10- Yardımcı Personel(Bakıcı teyze)

11- Mutfak personeli

12- Güvenlik

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16- Birimi müdür yönetir.

Birim Müdürü Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yükseköğrenimli (Pedagoji, Rehberlik ve Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Çocuk Sağlığı vb. alanlarda yükseköğrenim yapmış) meslek elemanları arasından İÜ Rektörlüğü tarafından atanır. Mevzuat, program ve yönetim kararlarına uygun olarak birimin bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye yetkilidir.

Müdür, toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak birimin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

a) Birimde bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler, sonuçlarını değerlendirir.

c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda Müdür Yardımcısı, Pedagog, Psikolog ve Çocuk Eğitimcilerine rehberlik eder, çalışmaları denetler.

d) Kurumun temizlik ve düzeni ile çocuk eğitimcileri ve diğer personelin, sağlık, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler.

e) Birim bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.

f) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.

g) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.

h) Çalışan personelin rutin sağlık kontrolünün yapılmasını sağlar.

i) Birimle  ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.

j) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline duyurur.

k) Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda, okulun demirbaş eşyasını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir-teslim eder.

l) Birime alınacak ve çıkarılacak çocuklarla ilgili inceleme ve değerlendirmeleri yapar.

m) Birimin eğitim ve işleyişi ile ilgili toplantıları yıl içerisinde organize eder. 

Müdür Yardımcısı

Madde 17 –Öncelikle çocuk eğitimi alanında yükseköğrenimli (Pedagoji, Psikoloji, Çocuk Gelişimi-Eğitimi Çocuk Sağlığı-Eğitimi, Okul öncesi eğitimi alanında yükseköğrenim yapmış) meslek elemanları olmak üzere, zorunlu hallerde ise tercihen yükseköğrenimli ve mesleki kıdemli meslek lisesi Çocuk Eğitimi Bölümünden mezun olanlar arasından Müdürün önerisi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı onayı ile  görevlendirilir.

Müdür Yardımcısı:

a) Birimin yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen görevleri yapar.

b) Güvenlik ve kazalardan korunmalarda aktif olarak görev alır.

c) Birimin genel temizlik işlerini organize eder.

d) Birime  gelen malzeme, araç ve gereçlerin kontrolünü sağlar.

e) Gerektiğinde Birim Müdürüne vekâlet eder.

f)  Birimin işleyişi ile ilgili  konularda kişisel görüşme yapamaz. 

Müdür yardımcısı, Birimin işleyişinden ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. 

Pedagog 

Madde 18- Çocuk eğitimi alanında yükseköğrenimli (Pedagoji, Psikoloji, Çocuk Gelişimi-Eğitimi Çocuk Sağlığı-Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Eğitimi alanında yükseköğrenim yapmış) meslek elemanları arasından görevlendirilir. 

a) Birimde uygulanacak eğitim ve öğretim programlarını çocuk eğitimcileri ile birlikte hazırlar müdürün onayından sonra, yürütülmesini denetler, gerektiğinde bizzat uygular.

b) Okul öncesi eğitim çalışmalarıyla, çocukları ilköğretime hazırlamaya yönelik eğitim programları hazırlar.

c) Çocukların gözlem ve gelişim kitapçıklarını takip eder.

d) Çocuk eğitimcileri tarafından tutulan gelişim kitapçıklarını kontrol eder, gerektiğinde velilerin bilgilenmesini sağlar.

e) Hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve yürütür.

f) Veli eğitim programlarını hazırlar ve yürütür.

g) Gerekli durumlarda aileye danışmanlık ve rehberlik yapar.

h) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

i) Çalışmaları ile ilgili kayıtları tutar.

Pedagog müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdüre karşı sorumludur. 

Psikolog 

Madde 19- Psikoloji ve Psiko-pedagoji alanında yükseköğrenim görmüş olan kişiler arasından görevlendirilir.

a) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişmeleri için gerekli önlemleri alır.

b) Çocuğun birime geliş ve burada kalış süresi içinde zekâ, yetenek ve ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimini çeşitli test, yöntem ve teknikler ile belirler.

c) Aile danışmanlığına aktif olarak katılır. Yapılan kontrollerde ortaya çıkan, veli veya çocuk eğitimcisi tarafından tespit edilen sorunlar ile ilgili çalışmalar yapar.

d) Hizmet içi ve veli eğitim programlarına aktif olarak katılır.

e) Çalışmaları ile ilgili kayıtları tutar.

f) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

g) Birimin amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapar. 

Psikolog müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdüre karşı sorumludur. 

Çocuk Eğitimcileri

Madde 20 - Çocuk Gelişimi-Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi alanında yükseköğrenim bölümünden mezun olanlar arasından görevlendirilir.

Çocuk Eğitimcileri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

Çocuk Eğitimcileri

a) Yıllık, aylık ve günlük plânları hazırlar müdür onayından sonra uygular.

b) Etkinlikler için gereken araç gereç ve eğitim materyallerini bir gün önceden hazırlar.

c) Çocukların davranış ve gelişim özelliklerini izler, gözlem kitapçıklarına işler ve bu bilgileri birimdeki ilgili uzmanlara ileterek onlarla işbirliği yapar.

d) Grubundaki çocukların günlük eğitim, sağlık, temizlik ve beslenme ihtiyaçlarını karşılar.

e) Grubundaki çocukların uykuya geçiş sırasında ihtiyaçlarını (giyinme, diş fırçalama vs.) karşılar ve yanlarında kalarak onların güvenliklerini sağlar.

f) Grubundaki çocukların fiziksel gelişimlerini düzenli takip eder ve kaydeder.

g) Grubundaki çocukların devam çizelgelerini tutar.

h) Birimin genel eğitim etkinliklerine katılır.

i) Grubunda bulunan araç, gereç ve malzemelerin iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

j) Bakıcı teyzenin çalışmasını takip eder, aksaklıkları idareye bildirir.

k) Varsa grubundaki stajyerlerin çalışmalarını takip eder ve değerlendirmelerini yapar.

l) Birim müdürü ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapar.

m) Gerekli durumlarda (izin, hastalık vs.) günlük işleyişi aksatmadan yalnız çalışır.

n) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

Çocuk Eğitimcisi, görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte yürütür, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

Usta Öğretici 

Madde 21-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olanlar arasından görevlendirilir.

a) Yıllık, aylık ve günlük planları hazırlar müdür onayından sonra uygular.

b) Etkinlikler için gereken araç gereç ve eğitim materyallerini bir gün önceden hazırlar.

c) Çocukların davranış ve gelişim özelliklerini izler, gözlem kitapçıklarını işler ve bu bilgileri birimdeki ilgili uzmanlara ileterek işbirliği yapar.

d) Grubundaki çocukların günlük eğitim, sağlık, temizlik, beslenme ihtiyaçlarını karşılar.

e) Grubundaki çocukların uykuya geçiş sırasında ihtiyaçlarını (giyinme, diş fırçalama vs.) karşılar ve yanlarında kalarak güvenliklerini sağlar.

f) Grubundaki çocukların fiziksel gelişimlerini düzenli takip eder ve kaydeder.

g) Grubundaki çocukların devam çizelgelerini tutar.

h) Birimin genel eğitim etkinliklerine katılır.

i) Grubunda bulunan araç, gereç ve malzemelerin iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

j) Bakıcı teyzenin çalışmasını takip eder, aksaklıkları idareye bildirir.

k) Varsa grubundaki stajyerlerin çalışmalarını takip eder ve değerlendirmelerini yapar.

l) Birimin işleyişi ile ilgili konularda kişisel görüşme yapamaz.

m) Birim müdürü ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapar.

n) Gerekli durumlarda (hastalık, izin vs.) günlük işleyişi aksatmadan yalnız çalışır. 

Çocuk Eğitimcisi, görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte yürütür, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

Hemşire 

Madde 22- Bu alanda yükseköğrenim görenler (Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik bölümü) ya da Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunları arasından çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında deneyimli olanlar arasından görevlendirilir.

 

a) Birimin tüm hijyen koşullarının yerine getirilmesini sağlar.

b) Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde doktora yardım eder, ilaçları muhafaza eder ve veli tarafından getirilen reçeteli oral ilaçların çocuklara verilmesini sağlar.

c) Çocukların dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlar, fiziksel ölçümlerini yapar ve bu bilgileri sağlık dosyasına işler.

d) Çocukların aşılarını takip ederek işler.

e) Birimdeyken hastalanan çocuğu müdüre, veliye ve ilgili kişilere haber verir.

f) Acil vakalarda ilk müdahaleyi yaparak çocuğu ilgili acil polikliniğine ulaştırır.

g) Bebek grubundan sorumlu olan hemşire grubundaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmesinden sorumludur.

h) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

Hemşire, Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Sekreter

Madde 23- Mesleki alanda yükseköğrenim görmüş veya en az lise mezunu olanlar arasından görevlendirilir.

Sekreter:

a) Birime ait tüm yazıları yazar.

b) Gelen ve giden evrak dosyalarını tutar.

c) Birime gelen çeşitli malzeme, araç ve gerecin muayenesine katılarak, kayıtlarını tutar.

d) Birime gelen genelge, tebliğ gibi evrakları ilgililere duyurur.

e) Birime alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defteri tutar, demirbaş listelerini tanzim eder, çerçeve halinde asarak takip eder.

f) Birime gelen telefon görüşmelerini organize eder.

g) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

h) Veliler tarafından yatırılan ücretlerin düzenini kontrol eder.

i) Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Sekreter Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Yardımcı personel (Bakıcı Teyze):

Madde 24- Bakıcı teyzelerin, çocuk yetiştirme konusundaki tecrübe ve becerileri, çevre ile iletişim kurma becerisi, sosyal kişiliği, Türkçeyi düzgün kullanma gibi becerileri göz önüne alınarak en az ilköğretim mezunu olanlar arasından istihdam edilmeleri esastır. 

a) Kreş çocuklarının günde en az üç kez altını açar ve temizler, oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini düzenli olarak yapar.

b) Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen görevleri, Çocuk Eğitimcisi veya Usta öğretici gözetiminde yerine getirir.

c) Öğün saatlerine göre, sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğle yemeği sırasında masayı düzenler, servis yapar, süt çocuklarının beslenmelerini sağlar, gereğinde oyun çocuklarının yemek yemelerine yardımcı olur, yemek sonrasında çocukların temizliklerini sağlar.

d) Beslenme saati sonrasında masaları toplayarak bulaşıkları mutfağa teslim eder, gurup odasını temizleyerek düzenini sağlar.

e) Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olur, uyku saatlerinde çocuk eğitimcisiyle dönüşümlü olarak uyku odasında çocukların güvenliğini sağlar.

f) Çocukların  dinlenme odalarının, sınıflarının, lavabo ve tuvaletlerinin temizliğini, düzenini sağlar.

g) Grupta bulunan çamaşır, yatak takımları, çocukların özel eşyaları ile gruba ait olan her türlü malzeme, araç, gereç ve kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza eder.

h) Birimin genel temizlik ve düzeninin sağlanmasında yardımcı olur.

i) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz.

j) Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Bakıcı teyze Çocuk Eğitimcisiyle birlikte grubundaki çocukların güvenliğinden sorumludur, çocuk bakımı ile ilgili veliye bilgi verir. Çocuğun eğitimi ile ilgili özel konularda velilerle temasta bulunamaz.

Bakıcı teyze görevlerini yerine getirmede Müdür ve müdür yardımcısına  karşı sorumludur.

Hizmetli

Madde 25- Birimin düzen, temizlik ve güvenlik hizmetlerini görmek üzere görevlendirilir. Birime gelen çeşitli araç, gereç ve malzemeleri yerlerine taşır, yerleştirilmesine yardımcı olur.

a) Birime ait her türlü yazı, dosya, araç, gereç ve malzemeleri dağıtır ve toplar.

b) Personel yetersizliği durumunda mutfağın temizlik ve düzenini sağlar.

c) Atık maddeleri günlük olarak atar.

d) Birim bahçesinin ve bahçe araç – gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili hizmetleri yapar.

e) Gerektiğinde birimle ilgili mesai dışı yapılması gereken işlerin organizasyonunu ve yapılmasını sağlar.

f) Birimin güvenliğine yardımcı olur.

g) Birimin işleyişi ile ilgili  konularda  kişisel görüşme yapamaz

h) Birimin mesai bitiminde güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar.

i) Müdür ve müdür yardımcısı  tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hizmetli Müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Mutfak Personeli

Madde 26- Görevleri:

a) Çocukların ve personelin günlük bulaşıklarını yıkar.

b) Sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğle yemeği hazırlanmasında ve dağıtımını sağlar..

c) Mutfağın hijyen kuralları çerçevesinde temizlik ve düzenini sağlar.

d) Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Mutfak Personeli Müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Güvenlik

Madde 27-Birimde görevli gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği görevini yapan hizmetli personel nöbet talimatnamesine uygun olarak nöbeti süresince birim binası ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

Bu görevleri yaparken Müdüre, Müdür Yardımcısına ve nöbetçi personele karşı sorumludur.

Yeterli hizmetli personelin olmadığı birimlerde gece bekçiliği görevi yürütülmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kurumsal Görev ve Hizmetler

Birim Kurulu

Madde 28 - Birim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı, çocuk eğitimcileri, pedagog, psikolog ve hemşireden  oluşur. Kurul, eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve birim yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

Toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.

Toplantılarda alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakımından kendilerine verilir.

Toplantıda:

a) İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış oluşturulur.

c) Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.

d) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük plânlar ile gezi, gözlem plânları arasında birlik sağlanır.

e) Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.

f) Kreş ve Anaokulu  eğitimcileri hep birlikte  toplantılara katılırlar.

g) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanması ile eğitim materyallerinin geliştirilip amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur.

h) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanmasında iş birliği sağlanır.

ı) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

j) Birim çalışanları arasında iş bölümü yapılarak ek görevler verilir.

k) Birimle ilgili sorunlara çözüm üretilir. 

Doktor  

Madde 29- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı görevlendirilir. 

a) Çocukların Birime ilk giriş ve gerektiğinde muayenelerini yapar, gereken yerlere sevk eder ve çocuğun sağlık dosyasına durumu kaydeder.

b) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alır.

c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar.

d) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.

e) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak anne-baba eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri aydınlatır.

f) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlar.

Doktor, bağlı olduğu ABD veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının denetimine tabidir ve birim idaresine karşı sorumludur.

Diyetisyen 

Madde 30- Aylık beslenme programlarını düzenler. 

a) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetveli hazırlamak ve uygulanmasında Müdürlüğe yardımcı olmak.

b) Birime alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde yardımcı olmak.

c) Müdür ve öğretmenlerle işbirliği yaparak aile eğitimine katılmak ve beslenme ile ilgili bilgiler vermek.

e) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalitesi için gerekli önlemleri almak.

Diyetisyen, bağlı olduğu Birimin denetimine tabidir. Kreş idaresine karşı sorumludur. 

Ayniyat Mutemedi 

Madde 31 - Birim idaresi tarafından görevlendirilir. 

a) Birime alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defteri tutmak, demirbaşların listelerini tanzim etmek, çerçeve  halinde asarak takip etmek,

b) Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kırılan veya kaybolan eşya için günü gününe tutanakları düzenlemek,

c) Teslim aldığı evrak ve eşyayı günü gününe defterine kaydetmek, giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini tamamlayarak, takibini yapmak. 

IV. BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

Çocuk Eşyası 

Madde 32- Çocukların Birimde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını ayrıca yaş guruplarına uygun olarak birimce belirlenecek kişisel oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçleri sağlamakla veli yükümlüdür.

Özel Malzeme 

Madde 33-

a) Çocuklar, evlerinden Birime özel yiyecek ve oyuncak getiremezler. Oyuncak ve kitap Müdürlüğün belirleyeceği bir günde getirilebilir,

b) Çocuğun herhangi bir eşyayı eve götürmesi halinde, bu eşyalar Birime iade edilir,

c) Çocuklar, tehlike yaratacak bir eşya ile (delici, kesici, yakıcı) ve de kıymetli ziynet eşyası ile (küpe, yüzük, bilezik, nazarlık vb.) kuruluşa gönderilmemelidir.

d) Çocukların kullandıkları protez, aerochember, vb. gereçler veli tarafından temin edilerek, ilgili kişilere teslim edilir.

d) Belirli bir karakteri temsil eden kostümler (spiderman, batman vs.) ile kozmetik ürünler birime getirilmez. 

Veli Toplantısı 

Madde 34- Birimde üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda, Birim ve çocukların ihtiyaçları ile sorunları tartışılır. Çocukların genel olarak psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir. 

Ziyaretçi 

Madde 35- Birim personeli, ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder, grup odalarına götüremez, veli ve diğer yetişkinler izinsiz, belirlenen yerlerin dışına çıkamaz ve giremez. 

Personelin Giyimi 

Madde  36- Birim personelinin hizmet süresince, Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun biçimde giyinmeleri, Müdürlükçe sağlanır. Mutfak ve temizlik görevlileri için özel kıyafet  giyilmesi esastır. 

Binaların Kullanımı

Madde 37- Birim için ayrılan bölüm veya binalar asıl amaçları dışında işletilemez, konut ve misafirhane olarak kullanılamaz. 

Uygulamayı Kabul Etme 

Madde 38- Çocuğu birime kabul edilen veli ve çalışan personel bu yönergenin bütün hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

Birimde Bulunacak Defter ve Dosyalar 

Madde 39- Birim aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve düzenli olarak takip etmekle görevlidir:

a) Gelen yazı kayıt defteri,

b) Giden yazı kayıt defteri,

c) Gerekli Muhasebe kayıtları, (Muhasebeci tarafından tutulur)

d) Çocuklara ait kayıt bilgileri,

e) Teftiş ve denetleme defteri,

f) Çocukların fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,

g) Çocukların sağlık kayıtlarının bulunduğu sağlık izleme defteri

h) Personel özlük ve sağlık dosyaları.

i) Demirbaş defteri.

j)          

Personelin Sağlık Kontrolleri 

Madde 40- Birimde çalışan personelin sağlık ile ilgili muayene ve kontrollerinin periyodik olarak her eğitim yılı başında yapılır. Personelin; göğüs radyografilerinin çekilmesi, portör, sarılık, dışkıda parazit testlerinin yaptırılması ve sonuçlarının personele ait dosyalarda saklanması zorunludur. 

Staj

Madde 41- Birim, hizmetinin özelliğine uygun stajyer kabul ederek, eğitime katkı sağlayabilir. 

Personelin Eğitimi 

Madde 42- Birimde çalışan personelin kendi mesleki alanlarında hizmet içi eğitim amacıyla kurum içi ve kurum dışı yapılan programlara, kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklere katılımcı veya dinleyici olarak katılmaları, hizmetin aksamasına engel olmayacak şekilde sağlanır. 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 43- Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2– Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği  tüm kulüpleri kapsar. Öğrencilerin sportif amaçlı etkinlikleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Birliği tarafından yürütülür ve bu yönergenin kapsamı dışında kalır.

Dayanak

Madde 3– 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan; Üniversite : İstanbul Üniversitesini,

Rektör    : İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

Birim     :   İstanbul Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve konservatuarı,

Kampüs  : İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu yönergeye göre oluşturulmuş yerleşkelerin her birini,

SKS         : İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesini,

ÖKM       : İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezini,

ÖKM Kurulu: Rektör Yardımcısı başkanlığında, SKS Başkanı, ÖKM Müdürü ve Kampüs

Kulüp Koordinatörlerinden oluşan kurulu,

Meslek Kulüpleri: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla, birimde yürütülen eğitim programlarıyla ilgili alanlarda Dekanlığa; ya da Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Konservatuara bağlı olarak kurulan kulüpleri,

Sosyal Kulüpler: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarda bir birimdeki eğitim- öğretim programlarından bağımsız olarak  hobi, düşünce, kültür, sanat gibi sosyal faaliyetler gerçekleştirmek için kurulmuş kulüpleri,

Kulüp    Danışmanı: Kulüp yönergesinin hazırlanmasından ve kulüp faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve ilgili birim yönetimi tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

Birim Kulüp Sorumlusu: Birim bünyesindeki öğrenci kulüplerinin koordinasyonunu sağlamak üzere Birim Dekanı/Müdürü tarafından görevlendirilen öğretim üyesini

Kampüs Kulüp Koordinatörü: Kampüs içindeki tüm birimlerin meslek ve sosyal kulüplerinin çalışmalarını koordine etmek ve kulüpleri kampüs düzeyinde  temsil etmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesini tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

ÖKM Müdürü

Madde 5– (1) Rektör  tarafından  Üniversite  öğretim  üyeleri  arasından  görevlendirilir  ve Üniversite bünyesindeki bütün kulüplerin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını koordine eder. Görev süresi 3 yıl olup süresi biten ÖKM Müdürü tekrar atanabilir.

(2) Öğrenci kulüplerinin verimli ve sağlıklı çalışması için tedbirler alır, denetler; kulüplerin                        yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkânların (salon, ekipman, malzeme, maddi destek vb.) paylaşımını ve dağıtımını yapar; Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurar ve ortak etkinlikler için çalışmalarda bulunur; öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve bu Yönergeye uygun olarak planlanıp yürütülmesini sağlar; kulüplerin kuruluş   aşamalarında  denetleyici  ve yönlendirici görev yapar.

(3) ÖKM Kurulu’nun çalışmasını düzenler.

(4) Etkinlik ve mekânlarda güvenlik önlemlerini almaya yetkilidir.

ÖKM Kurulu

Madde 6- (1) Rektör Yardımcısı, SKS Başkanı, ÖKM Müdürü ve Kampüs kulüp Koordinatörlerinden oluşur.

(2) Rektör Yardımcısı başkanlığında her yıl en az iki kez toplanır,

(3) Kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikleri gözden geçirir; planlama yapar, yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirir.

(4) Toplantı yeter sayısında salt çoğunluk aranır; kararlar basit çoğunlukla alınır.

Kampüs Kulüp Koordinatörü

Madde 7- (1) Birimlerin bünyesindeki öğrenci kulüplerini kampüs düzeyinde temsil etmek üzere ÖKM Kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir.

(2) Kampüs Kulüp Koordinatörü kampüste bulunan kulüplerin, birim ve üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlamak, kulüpler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ÖKM Kurulu toplantılarında kampüsteki öğrenci kulüplerini temsil etmekle görevlidir.

Birim Kulüp Sorumlusu

Madde 8-  (1)  Birim bünyesindeki öğrenci kulüplerinin arasında koordinasyonu sağlar ve işbirliğini geliştirir. Kulüplerin birim içindeki çalışmalarını düzenler ve birim imkânlarından yararlanmalarını sağlar.

(2) Birim Dekanı / Müdürü tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir. Kampüs  Kulüp Koordinatörü ile birimindeki kulüpler arasında koordinasyonu sağlar.

Kulüp Danışmanı

Madde 9-  Kulüp kurucusu veya üyesi öğrencilerin önerisi ve Birim Kulüp Sorumlusunun onayı ile Birim Dekanı/Müdürü tarafından 1 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir. Kulübün bu yönergenin hükümlerine uygun faaliyet gösterebilmesi için öğrencilere yardımcı olur ve denetleyici görev yapar; Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları 

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş Esasları

Madde 10-(1) Meslek Kulüpleri birimlerin özgün eğitim-öğretim alanlarına; Sosyal Kulüpler ise sosyal ve kültürel alanlara yönelik kurulur.

(2)  Tüm kulüpler ilgili öğrencilerin kurulacak kulüp için önerdikleri danışmanın onaylı başvurusu üzerine Dekanlık/Okul Müdürlüğü onayı ile kurulur ve kuruldukları birim bünyesinde faaliyet gösterirler.

(3) Bir kulübün kurulabilmesi için bu Yönergenin 10.maddesindeki koşulları sağlayan ve birime kayıtlı en az 20 öğrencinin “kurucu  üye” olduğunu belirten, ilgili Dekanlığa/Okul Müdürlüğüne hitaben yazılmış kulüp kuruluş dilekçesi ve dilekçe ekinde her sayfası kurucu üyeler ve danışman tarafından imzalanmış aşağıdaki belgeler gereklidir:

a) Kulübün adının, kuruluş amacının, öngörülen etkinliklerin ve danışman belirtildiği  başvuru yazısı,

b) Kulüp çalışma esasları taslağı,

c) Kulüp kurucu başkanı ve kulüp organlarında yer alacakların isim listesi,

(4) Kulübün kuruluşu Birim Kulüp Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne, Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından da ÖKM Müdürüne bir yazı ile duyurulur. ÖKM Müdürü kulübün kuruluşunu SKS Başkanlığına bildirir.

(5)  Kuruluşu tamamlanan kulüp ÖKM Kurul onayından sonra faaliyete geçer.

(6)  Kulüp Danışmanı, ilgili Dekanlık/Okul Müdürlüğü tarafından atanır.

(7)  Aynı birim içinde aynı ismi taşıyan ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(8)  Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.

Öğrenci Kulüplerinin İşleyiş Esasları

Madde 11- (1) İşleyiş esasları açısından öğrenci kulüpleri:

a) Anayasamızda ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar.

b) Çalışma ve faaliyetlerini TC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütürler.

c) Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uyarlar ve Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.

d) Üniversitenin   çeşitli   olanaklarından   yararlanırken   aynı   zamanda   bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

e) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar.

f)  Üniversitenin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetine zarar verecek etkinliklerde bulunmazlar.

g) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmazlar.

h) Kulübün  ismi  doğrultusunda  kendileri  için  belirlenmiş  etkinlik  alanları içinde faaliyet gösterirler ve diğer kulüplerin alanlarına giren etkinliklerde bulunmazlar.

i)  Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamazlar.

j)  Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

(2) Kulüplerin çalışma düzeni:

a) Her eğitim-öğretim yılında en az bir Genel Kurul ve öğretim dönemi içinde ayda bir Yönetim Kurulu toplantısı yapılır. Toplantılarda alınan kararlar kulüp karar defterine yazılır. Kulüp karar defterleri Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörleri ile ÖKM Müdürünün incelemesine açıktır.

b) Birim  içinde  düzenlenecek  etkinlikler  amaç,  içerik  ve  tarih  belirtilerek Kulüp Danışmanının imzası ile en geç 7 gün öncesinden Birim Kulüp Sorumlusuna iletilir. Birim Kulüp Sorumlusu tarafından uygun görülen etkinliklere izin verilir.

c) Kampüs içerisinde düzenlenecek etkinlikler amaç, içerik ve tarih belirtilerek Kulüp Danışmanının imzası ile en geç 15 gün öncesinden Birim Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne iletilir. Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından uygun görülen etkinliklere izin verilir.

d)  Kampüs dışı alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler amaç, içerik ve tarih belirtilerek Kulüp Danışmanının  imzası ile en  geç  30 gün  öncesinden Birim Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne iletilir. Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından ÖKM Müdürlüğünden onay alınır. Tüm etkinlikler ÖKM Müdürü tarafından Rektörlüğe bildirilir, Rektörlük uygun görmediği izni iptal edebilir.

e) Kulüpler, her eğitim ve öğretim yılının sonunda etkinlik raporunu Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörleri aracılığıyla ÖKM Müdürlüğüne sunarlar. Her kulüp her akademik yıl içinde en az bir etkinlik yapar.

f)  Kuruluşu onaylanmış ve faaliyete başlamış kulüplere SKS bütçesinden her yarıyıl için eşit miktarda fon ayrılır. Bu fonun miktarı her öğrenim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kulüplere Üniversite içinden veya dışından yapılacak her türlü şartlı bağış ve yardım Birim Kulüp Koordinatörünün onayı ile kabul edilir ve gerekenler birimin kulüp demirbaş defterine kaydedilir.

g) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ve Kulüp Danışmanının onayı ile kulübe aynî destekte bulunabilirler.

(3) Öğrenci Kulüpleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği:

a) Birim düzeyinde  Birim Kulüp Sorumlusu

b) Kampüs düzeyinde Kampüs Kulüp Koordinatörü

c) Kampüsler arası düzeyde ÖKM Müdürü tarafından sağlanır.

(4)  Alanlarında yetkinliklerini ispatlamış Birim Kulüplerinin birleşerek yine aynı alandaki bir Kampüs Kulübü olarak ortak çalışabilmeleri ÖKM Kurulu kararı ile gerçekleşebilir.

Kulüp Üyeliği Koşulları

Madde 12– Kulüp üyeliği ile ilgili olarak aşağıdaki koşullara uyulur:

(1) Kulüplere sadece İstanbul Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen gibi kişiler Birim veya Kampüs Kulüp Koordinatörünün onayı ile çalışmalara katılabilirler.

(2)  Üniversite öğrencilerinin kulüp üyesi olabilmesi için, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamış olmaları gerekir.

(3)  Üyelik, aşağıda sayılan belgelerin danışman onayı sonrası Birim Sorumlusuna teslimi ile gerçekleşir:

a) Öğrencinin ilgili iletişim ve adres bilgilerinin de yer aldığı katılım dilekçesi,

b) Öğrenci belgesi,

c) Öğrencinin disiplin durumunu gösteren belge,

d) 3 adet fotoğraf,

e) ÖKM Müdürlüğünce hazırlanan form (doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekir).

(4)  Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler alanlarıyla ilgili meslek kulüpleri ile bağlı bulundukları enstitülerin yer aldığı kampüslerdeki herhangi bir sosyal kulübe üye olabilirler, ancak kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar.

Kulüp Üyeliğinin Düşmesi

Madde 13- (1) Öğrencinin yazılı başvuru ile istifa etmesi halinde kulüp üyeliği düşer.

(2) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevleri yerine getirmeyenler, Kulüp Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, Kulüp Yönetim  Kurulunun önerisi ve danışmanın uygunu üzerine Birim Kulüp Sorumlusunun onayıyla Dekan/Okul Müdürü tarafından üyelikten çıkarılırlar. Dekan/Okul Müdürü konuyla ilgili olarak Kampüs Kulüp Koordinatörüne yazılı bilgi iletir. Üyelikten çıkarılan öğrenci kararın kendisine bildirim  tarihinden itibaren 15 gün içinde  ÖKM Kuruluna itiraz edebilir.  ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.

 (3) Mezun olan veya kaydını donduranların ya da herhangi bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilenlerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların üyelikleri Birim Kulüp Koordinatörünün onayıyla Dekan/Okul Müdürü tarafından sonlandırılır. Üyelikten çıkarılan öğrenci kararın kendisine bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itiraz edebilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Organları, Defter ve Evraklar

Kulüp Organları

Madde 14 –  Kulüplerin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur:

(1)  Genel Kurul: Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan olarak her yıl Aralık ayı içinde toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları Kulüp Danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlar; kulüp çalışma esaslarını Genel Kurula katılan üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile değiştirebilir. Yönetim Kurulunun isteği üzerine veya kulüp üyelerinin 1/3’ünün imzası ile olağanüstü toplanabilir.

a) Yönetim  ve  denetleme  kurulları  ile  bu  kurulların  yedek  üyeleri,  her akademik yılın başında yapılacak Genel Kurulda seçilir. Kurullara aday olabilmek için, öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

b) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

c) Genel Kurulun belirtilen dönemde toplanmadığını tespit eden Birim Kulüp Sorumlusu Genel Kurulun 15 gün içinde toplanmasını sağlar. Bu defa da yeterli çoğunluk sağlanamazsa kulüp faaliyetleri o öğretim yılı boyunca Birim Kulüp Sorumlusunun yazılı önerisi üzerine Dekan/Okul Müdürü tarafından geçici olarak durdurulur ve Kampüs Kulüp Sorumlusuna yazılı bilgi iletilir.

 (2) Yönetim Kurulu: Her akademik yılın başında toplanan Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden oluşur ve görev süresi bir yıldır. Genel kurul tarafından verilen görevler ile kulüp faaliyetlerinin gerektirdiği işleri karara bağlar.

a) Seçimler,  Genel  Kurulda,  Kulüp  Danışmanının  gözetiminde  ve  kulüp danışmanının kulüp üyeleri arasından belirleyeceği üç kişilik seçim kurulu tarafından yapılır. Seçimler, mezun olanların ya da üyelikten çıkarılanların üyelikleri düşürülerek hazırlanan ve Kulüp Danışmanı ile Kampüs Kulüp Koordinatörünün onayladıkları son üye listesine göre ve listede yer alan üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılır. Seçimde üyeler 5 asil ve 3 yedek üyeyi liste yöntemine göre el ile yazarak gizli oyla seçerler. En çok oyu alan 5 üye Yönetim Kurulunu oluşturur.

b) Yönetim  Kurulu  üyeleri kendi içlerinden bir başkan seçerler. Başkan birlikte çalışacağı, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçerek bir hafta içinde Birim Kulüp Sorumlusuna bildirir.

c) Yönetim Kurulu her toplantıda alınan kararları Karar Defterine işlemekle ve istendiği takdirde ibraz etmekle yükümlüdür.

d) Kulüp Danışmanı oy hakkı olmadan gözetim amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

e) Yönetim Kurulu başkanı olan öğrenci aynı zamanda kulüp başkanı olup kulüp faaliyetlerinden Danışmana ve Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

f) Yedek üyeler, seçimde aldıkları oy sayısı esas alınarak, Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere getirilirler.

g) Kulüp Yönetim Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde, o yıl için öngördüğü etkinliklerin   nitelik ve dökümünü bir faaliyet programı olarak; bu programla ilişkili öngördüğü giderleri ise taslak bütçe olarak Kulüp Danışmanı aracılığıyla Birim Kulüp Sorumlusuna sunar. Onaylanan programın dışındaki faaliyetler için yeniden onay alır.

h) Yönetim Kurulu her eğitim öğretim  yılının sonunda o yıla ait  faaliyet raporunu ve kulübün ihtiyaçlarını Birim Kulüp Sorumlusuna sunar.

i)  Üyelere ve Birim Kulüp Sorumlusuna karşı çalışmaların en iyi biçimde yürütülmesinden, çalışma esaslarının uygulanmasından, kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

 (3) Denetleme   Kurulu: Kulüp evrakını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu, yapılan harcamaların çalışma esaslarına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetleyerek Genel Kurula ve Birim   Kulüp Sorumlusuna bilgi ve rapor vermekle görevlidir. Genel Kurul tarafından 3 asil ve 2 yedek üye olarak seçilir. Görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer. Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kuruluna seçilme şartları geçerlidir.

Defter ve Belgeler

Madde 15– Aşağıdaki kulüp defter ve belgelerinin her kulüpte bulundurulması zorunludur.

(1)  Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin ismi, öğrenci numarası, kayıtlı olduğu birim, bölüm ve program, üyelik kayıt tarihi, kimlik bilgileri, ikametgâh bilgileri kaydedilir, fotoğrafı yapıştırılır. Kayıt olan her öğrenciye öğrenci kulübü üye kartı verilir.

(2)  Yönetim Kurulu Karar Defteri: Toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılarak katılan üyelere imzalatılır.

Demirbaş Kaydı ve Demirbaş Eşya Defteri:

Madde 16-      ÖKM Müdürlüğü ve SKS Başkanlığı tarafından satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşya, danışman onayı ile teslim alınır ve teslim alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Birim Kulüp Sorumlusu tarafından demirbaş eşya defterine kaydedilir. Kulüp danışmanı, demirbaş eşyaların takip ve korunmasından Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Konular,

Üniversite Alanlarının Kullanım Esasları,

Fesih ve Kapama

Mali Konular ve Denetim

Madde 17- Öğrenci kulüplerinin mali konuları ve denetimi aşağıda açıklanmıştır:

(1)  Kulüp  Yönetim  Kurulu  her  eğitim  öğretim  yılının  başından  itibaren  2  ay içinde, o yıl için öngördüğü giderleri taslak bütçe olarak Kulüp Danışmanı aracılığıyla Birim Kulüp Sorumlusuna sunar.

(2)  Kulüp harcamalarına ilişkin ilkeler;

a) Kulüplerin giderleri olanaklar ölçüsünde SKS Başkanlığınca karşılanır.

b) Kulüplerin sponsorluk sözleşmelerine ilişkin işlemleri Birim Kulüp Sorumlusu tarafından yürütülür ve Dekan / Okul Müdürü onayladıktan sonra geçerlilik kazanır.

c) Kulüpler, yapacakları harcamalarla ilgili gerekli belgeleri en az 30 gün önceden Birim Kulüp Sorumlusunun olumlu görüşü ile birlikte Dekana/Okul Müdürüne sunarlar.

Üniversite Alanlarının Kullanım Esasları

Madde 18- Kulüplerin; etkinliklerini gerçekleştirmesi için her türlü izin ve alan taleplerine yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

(1) Birim içi alanların kullanımı için Birim Kulüp Sorumlusuna başvurular etkinlik tarihinden en az 15 gün önce yapılmalıdır. Ses, ışık ve sahne donanımı gerekiyorsa, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak başvurulması, alanın kullanım amacı ve program içeriğinin belirtilmesi gerekir. Başvurular Birim Kulüp Sorumlusunun olumlu görüşü üzerine Dekan / Okul Müdürü onayı ile sonuçlandırılır. Kulüpler gerekli onay alındıktan sonra etkinliklerini gerçekleştirirler.

(2) Gerekli görülen hallerde Birim Kulüp Sorumlusu, Kampüs Kulüp Koordinatörü ve  ÖKM Müdürü kulüp etkinliklerinin yerini ve tarihini  değiştirme, etkinlik içeriğini denetleme veya etkinliği iptal etme yetkisine sahiptir. Tüm etkinlikler için SKS aracılığıyla Rektörlük bilgilendirilir.

(3) Birimlerin veya Kampüs Kulüp Koordinatörünün imkânları ölçüsünde temin edilebilen yerler ve uygulama alanları kulüplerce ortak olarak kullanılabilir.

Fesih ve Kapatma

Madde 19–(1) Her kulüp Genel Kurul kararıyla feshini isteyebilir. Fesih kararı alan kulüp bu durumu yazılı olarak Birim Kulüp Sorumlusuna bildirir. ÖKM Müdürlüğü tarafından onaylanması sonrasında kulüp kapatılır. Kulübün kapatılışı ÖKM Müdürü tarafından SKS Başkanlığına ve Rektörlüğe bildirilir.

(2)  Üye sayısı iki yıl üst üste 20’nin altında kalan kulüpler kapatılır.

(3) Kulübün, yürürlükteki mevzuata ve Üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile bu Yönergeye aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, ilgili sorumlular (Birim Yönetimi, Kampüs Kulüp Koordinatörü ve ÖKM Müdürü) benzer faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp faaliyetlerini geçici durdurma gibi kararlar alabilir. ÖKM Müdürü ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak kapatma dâhil uygun göreceği önlemleri almakla ve Rektörlüğü bilgilendirmekle yükümlüdür. Kulüp Yönetim Kurulu 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itirazda bulunabilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar; verilen karar kesin niteliktedir.

(4) Her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde faaliyet programını ve yıl sonuna kadar faaliyet raporunu Birim Kulüp Sorumlusuna teslim etmeyen, bu Yönergede belirtilen süre içinde Genel Kurulunu toplamayan ve amacına uygun çalışmalar yapmayan; her akademik yıl içinde en az bir etkinlik yapmayan Kulüpler, Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörlerinin olurları üzerine ÖKM Müdürü tarafından yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğretim yılında da ilgililere verilmemesi durumunda kulüp, ÖKM Müdürü tarafından kapatılır. Kulübün kapatıldığı Dekana/Okul Müdürüne, SKS Başkanlığına ve Rektörlüğe bildirilir. Bu gibi ihmal ve ihlalleri gerçekleştiren Meslek Kulüpleri ile ilgili söz konusu işlemler ilgili birim tarafından yerine getirilir. Kapatılan kulüp 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itirazda bulunabilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar; verilen karar kesin niteliktedir.

Kampüsler

Madde 20- Öğrenci Kulüplerinin yer aldığı kampüsler aşağıdaki gibidir:

(1)  Merkez Kampüs: Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri; Adalet MYO; Florence Nightingale Hemşirelik YO; Devlet Konservatuarı; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2)  Beyazıt Kampüsü: Eczacılık, İletişim, Açık ve Uzaktan Eğitim, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakülteleri; Sosyal Bilimler MYO; Sosyal Bilimler ile Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüleri; Güzel Sanatlar Bölümü; ÖKM Müdürlüğü.

(3)  Vezneciler Kampüsü: Edebiyat, Fen, Su Ürünleri ve İlahiyat Fakülteleri; Fen Bilimleri Enstitüsü.

(4)  Cerrahpaşa Kampüsü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Sağlık Hizmetleri MYO; Sağlık Bilimleri ve Adli Tıp Enstitüleri.

(5)  Çapa Kampüsü: İstanbul Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri; Bakırköy Sağlık ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO.

(6)  Bahçeköy Kampüsü: Orman Fakültesi; Ormancılık MYO.

(7)  Avcılar  Kampüsü:  İşletme,  Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Ulaştırma ve Lojistik YO; Teknik Bilimler ile Veteriner Fakültesi MYO’ları; İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüleri.

ALTINCI BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 21-  İstanbul Üniversitesi Senatosunun 14.12.2000 tarihli 61.’inci toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Madde 22- Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabulünü takiben İstanbul Üniversitesi web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme görevi

Madde 23- Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Faaliyetine devam etmek isteyen tüm mevcut kulüplerin, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ve bu yönergenin hükümlerine uygun şekilde yeniden kuruluş başvurusu yapması gerekir. Bu başvurular ilgili birim yönetimleri, Kampüs Koordinatörlükleri ve ÖKM Kurulu tarafından 2 ay içinde değerlendirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte halen ÖKM bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerinin fiziki mekân yerleşimi ve organizasyonu Dekanlıklar/Okul Müdürlükleri ve ÖKM Müdürü tarafından yapılır.

T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesi ile Yükseköğretim Kurumu tarafından çıkartılan Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlükleri,

b) Birim Amiri: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

c) İÜREB: İstanbul Üniversitesi, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini,

ç) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): Bu Yönergeye göre İstanbul Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

d) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f) SKS Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Kontenjanların belirlenmesi ve onaylanması

MADDE 5- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hariç Üniversitenin tüm Birimlerinde çalıştırılabilir. Buna göre Birimler, kısmi zamanlı öğrenci kontenjanını, çalıştırma gerekçesi ve iş tanımları ile birlikte, her yıl Eylül ayının 15 ine kadar Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu (Form 1) ile birlikte İÜREB’e bildirirler.

(2) Kontenjan, Birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri ve iş tanımları, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile Birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, Birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak İÜREB tarafından belirlenir ve SKS Daire Başkanlığınca uygun görüldükten sonra Rektörün onayına sunulur.

(3) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma, eğitim ve öğretim dönemi içinde olur. Yaz döneminde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak isteyen Birimler, çalıştırmak istedikleri öğrenci kontenjanını, çalıştırma gerekçesi ve iş tanımlarını eğitim-öğretim dönemi sona ermeden İÜREB’e bildirirler. Bu tarihten sonra yapılacak bildirimler dikkate alınmaz. Yaz dönemi kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı, İÜREB tarafından belirlenir ve SKS Daire Başkanlığınca uygun görüldükten sonra Rektörün onayına sunulur. Bu öğrencilerin sayısı, eğitim-öğretim yılında çalışan toplam öğrenci sayısının 1/3’ünden fazla olamaz.

Öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir),

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

g) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

(2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

           

Duyuru

MADDE 7- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak Birimler ve kontenjanları, her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı başında; İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS Daire Başkanlığı (sks.istanbul.edu.tr) ve Üniversitenin (www.istanbul.edu.tr) web siteleri ile ilgili Birimlerin ilan panolarında duyurulur. Başvuru için yedi iş günü süre verilir.

(2) Duyuruda, başvuru yeri ve tarihi, başvuru için gerekli belgeler, hangi Birimlerde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, sks.istanbul.edu.tr/rehberlik internet adresinde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) eksiksiz doldurarak başvuru yaparlar. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.

(4) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek bir Birime başvurulabilir.

(5) Başvuruya ilişkin hususlar Rektörlük Makamının oluru alınmak suretiyle İÜREB tarafından değiştirilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi, ilan ve işe kabul

MADDE 8- (1) Kısmi zamanlı öğrencilerin seçimi, biri Birim amiri veya yardımcısı olmak üzere üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Seçimde öğrencilerin bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu ve Üniversite tarafından onaylanan puanlama sistemi esas alınır. Komisyonca oluşturulan asil ve yedek liste (Form 3) İÜREB’e gönderilir. İÜREB’in olumlu görüşü üzerine SKS Daire Başkanlığınca uygun görülen liste Rektörün onayına sunulur. Onaylanan liste, İÜREB, SKS Daire Başkanlığı, ilgili Birimin ve Üniversitenin web sitesinde duyurulur.

(2) Asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak dahil işe kabul işlemleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ancak gerekli durumlarda Rektör oluru ile de SKS Daire Başkanlığı tarafından işe kabul yapılabilir. Dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır.

(3) Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

c) Bir adet fotoğraf,

ç) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından belgelenir)

d) Banka hesap numarası (SKS tarafından belirlenen banka),

e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 4),

f) SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5),

g) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (SGK’dan alınacak)

Çalışma süresi ve şartları

MADDE 9- (1) Birimin gerekçeli talebi üzerine Rektörün olur verdiği durumlar hariç olmak üzere, fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her öğrenci, aşağıda belirtilen eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir:

a) İki yıllık eğitim gören ön lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla bir bahar ve bir güz döneminde,

b) Dört yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla iki bahar ve iki güz döneminde,

c) Beş ve altı yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla üç bahar ve üç güz döneminde,

ç) Yüksek lisans ve doktora öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla bir bahar ve bir güz döneminde çalışabilir.

(2) Öğrencinin çalışmasının devamında ilgili Birim amirinin değerlendirmesi ve takdiri dikkate alınır.

(3) Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma süresi, işin gerektiği durumlar saklı kalmak kaydıyla, günlük en fazla 4 (dört) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60 (altmış) saattir.

(4) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri Birim amirleri tarafından belirlenir.

(5) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan Birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, Birim amirinin isteği üzerine durumu İÜREB’e bildirilerek çalıştırılabilir.

(6) Kısmi zamanlı öğrenciler aynı dönemde sadece tek bir Birimde çalışabilirler.

(7) Kısmi zamanlı öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi ve değerlendirilmesi ilgili Birim amirine aittir. Sınav ve hastalık gibi mazeretleri halinde öğrenciler, belgelemeleri kaydıyla Birim amirine yazılı bildirimde bulunur. Öğrencilere bu günlere ait ücretleri ödenmez ve puantaj cetvelinde de bu durum belirtilir.

(8) İlgili Birim amirleri, kısmi zamanlı öğrenci şartlarını kaybeden, kendi isteği ile bu görevinden ayrılan ve mezun olan öğrencileri aynı gün İÜREB’e bildirir.

(9) Bir ay içinde iki defa işe geç kalan kısmi zamanlı öğrenci, Birim amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. Aynı durumun tekrarı halinde öğrenci işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

(10) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporlar, Birim amirleri tarafından üç iş günü içinde İÜREB’e bildirilir.

(11) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı Birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Birim amirleri gerek gördüğünde, İÜREB’e gerekçesini bildirerek kısmi zamanlı öğrenciler için iş değişikliği yapabilir. Kısmi zamanlı öğrenciler temizlik, taşıma ve benzeri ağır işlerde çalıştırılamazlar.

(12) Ders programında yapılan değişiklikleri bir gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma planı hazırlanır.

Çalışma, ücret ve ödeme esasları

MADDE 10- (1) Öğrencilerin çalışma, ücret ve ödemelerinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi kabul edilmezler.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, derslere devam yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde, Birim amirleri tarafından belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdürler.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

ç) Kısmi zamanlı öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Kısmi zamanlı öğrencilere ait 1 (bir) aylık çalışma ücreti, SKS Daire Başkanlığı’nın belirlediği banka şubesinde öğrenciler tarafından açılan hesaplara yatırılır.

e) SGK girişi yapılmadan kısmi zamanlı öğrenci işe başlayamaz ve kendisine ücret ödenemez.

f) Her ay, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli (Form 6), ilgili Birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, önceki ayın 15’i ile içinde bulunulan ayın 14 üncü günü arasını 1 (bir) ay olarak kabul ederek Birim amirleri ve Üst Kurum Amiri tarafından imzalanmış ve kaşe ile mühürlenmiş Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç ilgili ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar SKS Daire Başkanlığı’na teslim ederler. Zamanında teslim edilmeyen “ puantaj cetvelleri ” için geriye dönük ücret ödemesi yapılmaz.

g) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alırlar.

ğ) SKS Daire Başkanlığı tarafından Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları en geç ilgili ayın son gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 11- (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Öğrencinin talebi üzerine,

b) Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi üzerine,

c) Birim amirinin sözleşmeyi sona erdirme isteminin (gerekçeli olmak zorundadır) İÜREB ve SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi üzerine,

ç) SKS Daire Başkanlığının sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi üzerine.

Öğrencilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.

ç) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

HATA USULSÜZLÜK ve YOLSUZLUK BİLDİRİM YÖNTEMLERİ

1- Daire Başkanlığımız personeli, görevleri sırasında karşılaşmış oldukları, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile bildirmelidir.

2- Karar verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yolu ile kendi görüşleriyle birlikte en yakın amirine bildirmeleri gerekmektedir.

3- Devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyetlerini ve kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre yapmaları gerekmektedir.  

4- Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.

5- Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır.

6- Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.

7- Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilmelidir. 

8- Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

9- Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince; müracaatlar hakkında karar verme yetkisi müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

10- Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunların silsile yolu ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere 3 gün içinde intikal ettirir.

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar:          

16.1.Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

16.2.Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

16.3.Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamalıdır.

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi Senatonun 28.07.2016 tarihli toplantısında alınan 20 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HASTALIK RAPORLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1] Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hastalık raporlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1] Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hastalık raporlarıyla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1] Bu Yönerge, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesi ile 47’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1] Bu Yönergede geçen;

a] Birim: Üniversitenin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

b] Öğrenci: İstanbul Üniversitesi öğrencilerini,

c] Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ç] SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

d] Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hastalık Raporları


Raporların düzenlenmesi

MADDE 5 – (1] Hastalık raporları, Genel Sağlık Sigortası kapsamında Mediko Sosyal Merkezi Tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi halinde geçerli kabul edilir.

(2] SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen hastalık raporları, İstanbul Tıp Fakültesi veya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimlikleri Sağlık Kurullarınca onandığı takdirde geçerli olur.

(3] Yurtdışında düzenlenen hastalık raporları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

Raporların işleme konulması

MADDE 6 – (1] Hastalık raporları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ara sınavlar, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu iç ı işleme konulur.

[2] Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde sınav veya başka değerlendirme etkinliklerinden aldığı notlar geçersiz sayılır.

[3] Öğrencinin rapor süresi içinde derslere ve sınavlara girebilmesi, iyileştiğine dair sağlık raporu ibraz etmesi halinde mümkündür.

[4] Hastalık raporları bitirme ve bütünleme sınavları için işleme konulmaz.

Raporların teslimi

MADDE 7 – [1] Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu için hastalık raporları, makul süre içerisinde bir dilekçe ile ilgili birim öğrenci işlerine teslim

[2] Ara sınavlara giremeyen öğrenciler için hastalık raporları, ilan edilen mazeret sınavlarının başlangıç tarihinden beş iş günü öncesine kadar (özel durumlar hariç] ilgili birim öğrenci işlerine, girilemeyen sınavları belirten bir dilekçe ile teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1] Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1] Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.