Öğrenci Yurtları Müdürlüğü

-Bahçelievler ilçesinde Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu,

İÜ ÖĞRENCİ YURTLARI 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT TAKVİMİ

 03 EYLÜL-9 EYLÜL                           Yeni kazanan öğrencilerin AKSİS üzerinden yurt ön başvurusu
 12 EYLÜL                                           Yurtta kalmaya hak kazanan öğrencilerin listesinin ilanı
 13 EYLÜL-28 EYLÜL                         Yurtta kalmaya hak kazanan öğrencilerin asıl kayıtları
 1 EKİM-12 EKİM                                Yurtta kalmaya devam edecek eski öğrencilerin kayıt yenileme işlemleriYurt Başvurusu http://basvuru.istanbul.edu.tr/ üzerinden online olarak yapılacaktır.


Yurtta Kalmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt için Hazırlaması Gereken Belgeler         

-        AKSİS sistemindeki başvuru belgesi  

-       Öğrenim Belgesi (Fakülte veya Yüksekokula yeni kayıt yaptırdığını gösteren belge E-İmzalı) veya Öğrenci kimliği fotokopisi 

-       Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet)

-        İkametgâh Belgesi (E-Devlet)

-        5 adet Vesikalık Fotoğraf

-        Nüfus cüzdanı fotokopisi

-        Yabancı uyruklu öğrencilerden ayrıca pasaport ve ikametgâh tezkeresi fotokopisi

NOT: Evraklar şeffaf dosya içinde teslim edilecektir. Eksik evrakla kayıt yapılmayacaktır.      

İletişim:

E-mail             :  iuyurt@istanbul.edu.tr, ctfyurt@istanbul.edu.tr

Telefon           : 0212 473 70 70 - 18809, 18804

                                   A BLOK -  18821

                                   B BLOK -  18813

                                   C BLOK -  18817 

Faks                  : 0212 473 72 86

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ  YURTLARINA  BAŞVURULAR

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Akademik takvime uygun olarak belirlenen tarihlerde Yurt Müdürlüğü’ne başvurur.

Yurtlara Kabul ve Yerleşme

Öğrencilerin başvuru formlarında ki bilgiler, Yönetim Kurulunca saptanan ve Rektörlükçe onaylanan kriterlere göre puanlanır. Puanlama sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilir.

Ailesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet eden öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. Yurtlarda boş yer kalması durumunda ailenin ikamet adresi dikkate alınarak İstanbul içinden yapılacak başvurular da Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, açıklanmış olan kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında istenilen belgeleri tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında evraklarını tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybederler.

Not : Başvurular, İstanbul Üniversitesi Yurtları Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe onaylanmış ölçütlere göre incelenir, değerlendirilir ve sıralanır. Yerleşimler, bu sıralama üzerinden yurtların kapasitesi oranında yapılır.

 

Ömer HALİSDEMİR Yurt Ücretleri

Yaz Dönemi ve Misafir Öğrenci Yurt Ücretleri

Önemli Not:

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için yurt barınma ücreti tablo üzerindeki fiyatın iki katıdır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yurtlardan yararlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm öğrenci yurtlarının eşit koşullarda yönetimi, işletilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkanlık: İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

b) Müdür: İstanbul Üniversitesi Yurtlarının Müdürünü,

c) Öğrenci: İstanbul Üniversitesi Yurtlarında barınma hizmetinden yararlanan kişiyi,

ç) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yurtları Yönetim Kurulu’nu,

f) Yurt: İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtlarını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Organları ve Görevleri

Yurtların Organları

MADDE 5- (1) Yurtlar, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Yurtların yönetim teşkilatı ve kadrosu Daire Başkanlığının teklifi ile Rektörlükçe belirlenir.

(2) Yurtların organları şunlardır:

a) Yurtlar Yönetim Kurulu,

b) Yurtlar Müdürü.

Yurtlar Yönetim Kurulu ve Görevleri

MADDE 6- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesi, Sağlık Kültür Daire Başkanı veya temsilcisi, yurtlar müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör tarafından kurul üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Yurtlar Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yurtlardan yararlanacakların kabul şekli ve sıralama esaslarını belirlemek ve bu esaslara göre başvuruları değerlendirmek,

b) Yurtların işleyişi ile ilgili istek, öneri ve şikâyetleri incelemek,

c) Yurtların eşit koşullarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için genel kural ve ilkeleri saptamak,

ç) Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,

d) Disiplin işlemlerini karara bağlamak,

e) Mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurtlar Müdürü ve Görevleri

MADDE 7- (1) Yurtlar Müdürü, Rektör tarafından atanır ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır.

(2) Yurtlar Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yurtları mevzuata uygun olarak yönetmek,

b) Yurtların düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu Yönergede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

c) Üst kurulların kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek,

ç) Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

d) Öğrencilerin ve personelin yaşama ve çalışma koşullarının geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

e) Gerekli gördüğü durumlarda öğrenci odalarının (dolaplar dâhil) denetlenmesini sağlamak,

f) Mevzuat çerçevesinde  verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurt Müdür Yardımcıları ve Görevleri

Madde 8- (1) Yurt Müdür Yardımcıları, Yurtlar Müdürünün görüşü üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yurt Müdür Yardımcıları, Yurtlar Müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtların İşleyişi

Yurtların Açılması ve Kapanması

MADDE 9- (1) Yurtların açılma ve kapanma tarihleri Üniversite Akademik Takvimi dikkate alınarak, Yurt Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(2) Yaz ve yarıyıl tatillerinde, kayıtlı öğrencilerin veya misafirlerin yurtlardan yararlanma şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yurtların Geçici Süre ile Kapanması

MADDE 10- (1) Yurtlar, mevzuata aykırı amaçlarla ya da Yönetim Kurulunun izni olmayan faaliyetler nedeniyle huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması; personelin çalışma, öğrencilerin güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması; doğal afet veya salgın hastalık gibi güvenli barınmayı ve insan sağlığını tehdit eden unsurların oluşması durumunda geçici süre ile kapatılabilir.

(2) Geçici kapatma kararı ve süresi, Yurt Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de geçici süreyle kapatma kararı verebilir.

(3) Yurdun geçici süreyle kapatılması halinde, tüm öğrencilerden derhal yurdu boşaltması istenir. Öğrencilerin yurdu boşaltmaması halinde güvenlik kuvvetlerince yurt boşaltılır.

Yurtlara Başvuru, Kabul ve Yerleştirme

MADDE 11- (1) Yurtlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik takvime uygun olarak Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu tarihlerde Yurt Müdürlüğüne başvurur.

(2) Öğrencilerin başvuru formlarındaki bilgiler, Yönetim Kurulunca saptanan ve Rektörlükçe onaylanan ölçütlere göre puanlanır. Puanlama sonucuna göre yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilir.

(3) Ailesi İstanbul İl mülki sınırları dışında ikamet eden öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. Yurtlarda boş yer kalması durumunda, ailenin ikamet adresi dikkate alınarak İstanbul içinden yapılacak başvurular da Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(4) Yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında istenen tüm belgeleri tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında belgelerini tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybeder.

(5) İstenen belgeler şunlardır:

a) Başvuru formu,

b) İstanbul Üniversitesi öğrenci belgesi,

c) Ailenin ikametgâh belgesi,

ç) Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınacak sağlık raporu,

d) Sabıka kayıt belgesi (son bir ay içinde alınmış olması ve gerek görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenmesi),

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

f) 8 adet vesikalık fotoğraf,

g) 4 adet zarf ve 4 zarf için iadeli taahhütlü posta pulu,

ğ) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak, Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi,

h) Kayıt olunan aya ait yurt aidatının ve depozito bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

ı) Taahhütname,

i) Kayıt yenileme yapmak için öğrenci belgesi ve yurt aidatının ödendiğine dair banka dekontu.

 Yurtlara Giriş ve Çıkış

Madde 12- (1) Yurtlara giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Yurtlara giriş ve çıkışlarda şu kurallar geçerlidir:

a) Öğrenciler, velilerinin yazılı muvafakati ve yurt amir ve yöneticilerinin izni ile hafta sonu tatillerini yurdun dışında geçirebilirler.

b) Öğrenciler geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla bir sömestr içinde ve Yönetim Kurulunun onayı ile resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri hariç, 30 gün izin kullanabilirler. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir.

Yurtlarda Kalma Süresi

MADDE 13- (1) Yurtlarda kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) Yurtlarda kalma süresi, Fakülte ve Yüksek Okulların normal eğitim süresinden iki yarıyıl daha fazladır. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır.

b) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Ancak bunun için yurt aidat borçlarının olmaması gerekir. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

c) Üniversite içi yatay geçiş işlemleri, yurtlarda kalma süresinin yeniden başlamasına gerekçe teşkil etmez. Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin yurtlarda kalma sürelerini Yönetim Kurulu belirler.

ç) Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir.

d) Üniversiteden herhangi bir gerekçe ile ilişikleri kesilen öğrenciler yedi (7) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır.

e) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç gün ve bir ay içinde toplam yedi (7) gün yurda gelmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

f) Yurtlara kayıtlı olmayan öğrenciler, spor, seminer ve şenlik gibi etkinlikler nedeniyle Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Rektörlük onayıyla grup olarak yurtlarda kalabilir. Bu öğrencilerin kalma ücretleri Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

g) Misafir öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin yurtlarda ücret karşılığı kalması Yönetim Kurulu kararıyla olur.

ğ) Öğrenci değişim programlarına katılmak ve zorunlu staj yapmak için yurtlarla ilişiğini kesen öğrencilere kayıtta öncelik hakkı tanınır.

h) Otuz yaşını dolduran öğrenciler yeniden öğrenim hakkı kazansalar dahi yurtlara kaydedilemez.

Yurt ve Depozito Ücretleri

MADDE 14- (1) Yurt (aidat) ve depozito ücretleri her eğitim ve öğretim yılı başında Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük tarafından belirlenir.

(2) Depozito ücreti aylık yurt ücretinin iki katıdır. Bu ücret öğrencinin yurtla ilişiği kesilmedikçe iade edilmez. Depozito ücretinin iade edilebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması ve zimmetinde bulunan yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmesi gerekir.

(3) Yurt ücreti aylık ödemeler halinde, depozito ücreti ise en fazla iki eşit taksitle tahsil edilir. Ayın ilk 15 günü içerisinde kayıt yaptıranlardan aylık yurt ücretinin tamamı, ikinci yarısında kayıt yaptıranlardan ise aylık yurt ücretinin yarısı tahsil edilir. Ayın ilk 15 günü içerisinde kaydını sildirenlere aylık yurt ücretinin yarısı iade edilir, ikinci yarısında kaydını sildirenlere ise herhangi bir iade yapılmaz.

(4) Yurt ücretinin ait olduğu ay içinde ödenmesi ve dekontun aslının Yurt Müdürlüğüne teslimi gerekir. Yurt ücretinin ödenmemesi halinde bu ücret depozitodan mahsup edilir. Yurt borcu bulunan öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir ve bu öğrenciler tekrar yurtlara kaydedilemez.

(5) Mali durumu uygun olmayan öğrenciler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile yurt ücretinden muaf tutulabilir. Şehit ve gazi çocukları yurt ücreti ödemezler. Yurt ücreti ödemeyen öğrenciler, depozito ücreti öderler.

(6) Kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrenciler, istekleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar yurda kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler kayıtta istenen tüm belgeleri yeniden tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(7) Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, yurt ve depozito ücretinin iki katını ödeyerek yurtlarda kalabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları

MADDE 15- (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Yurttan Geçici Çıkarma: Öğrenciye en az üç gün, en çok üç hafta süreyle yurtlarda geçici olarak barınamayacağının yazılı olarak bildirilmesidir.

ç) Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrenciye yurtlara bir daha alınmamak üzere çıkarıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarma cezası

MADDE 16- (1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Blok girişlerinde görevlilere yurt kimlik kartını göstermemek,

b) Öğrenci imza cetvelini zamanında imzalamamak veya başkalarının yerine imza atmak,

c) Kayıtta verilen evraklardaki bilgi değişikliklerini bildirmemek,

ç) Belirlenen yerlerden başka yerlere duyuru asmak, resim yapıştırmak ve yazı yazmak,

d) Yatakhane dışında pijama ve gecelik gibi kıyafetlerle dolaşmak,

e) Yatakhanede kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

g) Şahsi eşyaları belirlenen düzene uygun bulundurmamak,

ğ) Çamaşır kurutma makinelerinin dışında çamaşır kurutmak,

h) Odaları dağınık ve pis kullanmak, belirlenen oda kurallarına uymamak,

ı) Ortak kullanım alanlarının temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek ve bu alanları amaca uygun kullanmamak,

i) Kaba ve saygısız davranmak, başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak ve şarkı söylemek,

j) Ortak çalışma alanları olan etüt, internet odası, dinlenme odası, kütüphane ve benzeri yerlerde sesli müzik dinlemek, gürültü yaparak başkalarını rahatsız etmek,

k) Yurt giriş ve çıkışlarında yangın kapılarını kullanmak,

l) Yurt odalarında veya ortak alanlarda her türlü hayvan bulundurmak,

m) Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerlere atmamak,

Kınama cezası

MADDE 17 – (1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Sandık, bavul ve dolap gibi eşyaları Yurt Yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

b) Belirlenen yerler dışında yemek yemek,

c) Odalarda yemek hazırlamak,

ç) İzin verilenler dışında elektrikli alet kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odadaki tüm öğrencilere kınama cezası uygulanır),

d) Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,

e) Yurt yönetimine ait her türlü araç ve gereci izinsiz kullanmak, yurt hizmetlilerini özel işlerinde kullanmak,

f) Disiplin soruşturmasının yürütülmesine engel olmak, güçleştirmek,

g) İstenen belgeleri süresi içinde Yurt Müdürlüğüne teslim etmemek,

Yurttan geçici çıkarma cezası

MADDE 18- (1) Yurttan geçici çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta kötü sözler sarf etmek, hakaret etmek, tehdit etmek, taciz etmek, küçük düşürücü davranışlarda bulunmak ve kavga çıkarmak,

b) Yurda yasaklanmış yayınları sokmak, bulundurmak,

c) Yurtta kumar oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

ç) Başkalarına ait eşya veya malzemeleri izinsiz olarak yurdun dışına çıkarmak,

d) Yurtta kasten herhangi bir teknik arızaya sebep olmak,

e) Yurt Yönetiminin ya da soruşturmacıların yazılı çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan imtina etmek,

f) Yurt yönetimince verilen ve duyurulan emirlere uymamak,

g) Yurt yönetiminin astığı her türlü duyuruyu koparmak, yerini değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak,

ğ) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek,

h) Yurt giriş ve çıkış saatlerine uymamak,

ı) Yurt öğrencisi olmayan bir kişinin yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek, yurt imkânlarından yararlandırmak ya da buna teşebbüs etmek (tespit öğrenci yatakhanelerinde yapıldığı takdirde odadaki tüm öğrencilere yurttan geçici çıkarma cezası uygulanır)

i) Yurt ve çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecek bulundurmak, tüketmek, satmak, boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak, yurda alkollü gelmek,

j) Blok denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi engellemek,

k) Mevzuatın yasakladığı yerlerde tütün ve tütün mamullerini kullanmak,

Yurttan kesin çıkarma cezası

MADDE 19- (1) Yurttan kesin çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak,

b) Diğer öğrencilere ve personele fiili saldırıda bulunmak,

c) Yurt içinde veya dışında iffete aykırı davranışlarda bulunmak,

ç) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde saldırı ve savunma amaçlı her türlü ateşli, patlayıcı silah, kesici, delici, boğucu, yaralayıcı alet, sağlığa zararlı yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve zehirleyici madde bulundurmak, bunları kullanmak,

d) İzinsiz gösteri düzenlemek, gösteriye kışkırtmak, gösteriye katılmak,

e) Yurt binalarının bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, geçişi engellemek, dernek, kulüp ve benzeri çalışmalar için kullanmak,

f) Yurt binası içinde veya dışında kolluk kuvvetlerine karşı gelmek,

g) Milli beraberlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzeri davranışlarda bulunmak,

ğ) Her ne şekilde olursa olsun yasadışı örgütlere yarar sağlayan faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

h) Yurttan geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen buna uymamak,

ı) Yurda kaydolurken kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi veya belge vermek, yurda kaydolmak için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

i) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak,

j) Yurt binaları içinde kullanılan tüm iletişim araçlarını (bilgisayar, internet, fax, telefon) amaç dışı kullanmak,

k) Yurt binalarının içine veya dışına her türlü zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir),

Soruşturma ve Süresi

MADDE 20- (1) Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılmadan önce Müdürün görevlendireceği personel tarafından ön inceleme ve araştırma yapılabilir. Bu personel hazırladığı raporu Müdüre sunar. Disiplin soruşturması açılıp açılmamasına Müdür karar verir.

(2) Disiplin soruşturması Müdür veya görevlendireceği personel tarafından yapılır.  Soruşturma, altmış gün içinde sonuçlandırılır. Gerekli hallerde ek süre alınabilir.

(3) Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren fiillerin işlendiğinin Yurt Müdürlüğü tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde; yurttan geçici çıkarma ve yurttan kesin çıkarma cezalarında ise üç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Soruşturmanın Yapılması

MADDE 21- (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suç, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir ve mazeretsiz olarak hazır bulunmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılarak delillere göre karar verileceği de bildirilir.

(2) Soruşturma gizli olarak yürütülür. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir, ilgili yerlerden bilgi ve belge talep edebilir.

(3) Soruşturma sonunda bir rapor düzenlenir. Soruşturma raporu, dizi pusulasına bağlı olarak Yönetim Kuruluna tevdi edilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu olarak görev yapar.

Disiplin Cezası Verme Yetkisi

MADDE 22- (1) Uyarma ve kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından verilir. Yurttan geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezaları ise Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından verilir.

(2) Disiplin Kurulu, soruşturma raporunun kendisine tevdi edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde kararını verir.

(3) Disiplin Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Soruşturmacı Disiplin Kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

(4) Disiplin cezasının tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi ağırlaştırıcı sebep, iyi hal ise hafifletici sebep olarak değerlendirilebilir.

(5) Disiplin fiillerinin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

(6) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Cezasının Uygulanması ve İtiraz

MADDE 23- (1) Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

(2) Disiplin cezaları, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrenciye ve öğrencinin ailesine bildirilir. Disiplin cezaları ayrıca  Karar Defterine işlenir.

(3) Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı soruşturulan on beş gün içinde Rektöre itiraz edebilir. Rektör itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.

(4) Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından verilen yurttan geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezalarına karşı soruşturulan on beş gün içinde Rektöre itiraz edilebilir. Rektör itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.

      BEŞİNCİ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet

MADDE 24- (1) Yurt İşletmesinde 24 saat hizmet esastır. Bu nedenle yeteri kadar nöbetçi memur bulundurulur. Bunlar Yönetim Kurulu talimatları çerçevesinde hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.

Küçük işletmeler

MADDE 25- (1) Yurtlarda barınan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere küçük işletmeler (berber, kuaför, kırtasiye, kantin, terzi vb.) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının izni ve Rektör onayı ile açılabilir veya açtırılabilir. Bu işletmeler Yurtlar Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26- (1) İstanbul Üniversitesi Senatosunun 04.09.2003 tarih ve 29 sayılı Olağanüstü toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İÜ SAĞLIK  KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci Yurtlar Müdürlüğü

İletişim:

Telefon: +90 0212 473 70 70

Dâhili: 18800 / 18809

Faks: +90 0212 473 72 86

E-posta: iuyurt@istanbul.edu.tr

Adres: Üniversite Mah. Londra Asfaltı Cad. E-5 Yanyol. No: 2/3

             İÜ Avcılar Yerleşkesi. Avcılar-İSTANBUL