Öğrenci Yemekhane Müdürlüğü

Üniversitemizin Beyazıt, Avcılar, Cerrahpaşa, İstanbul Tıp Fakültesi ve Bahçeköy Kampüslerinde öğrenci, akademik ve idari personele hizmet alımı yapılarak dört kap öğle yemeği, öğrencilerimize ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmektedir. Başkanlığımız bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarımızda hafta sonu da olmak üzere kahvaltı ve akşam yemeği,  çocuk yuvalarında sabah kahvaltısı, öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesine gelen Yabancı, Misafir, Çocuk Üniversitesi Öğrencilerine de ücret karşılığı yemek verilmektedir.

Başkanlığımıza bağlı bazı birimlerde öğle yemeğinde diyet veya vegan yemek olarak da sunum yapılmaktadır.

Yemekhanelerimiz ve sunulan hizmetimiz daha kaliteli yemek ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışına sahip olup; bu anlamda hizmetin yerine getirilmesi için gerekli teknolojik yenilikleri de bünyesine katarak her türlü araç-gereç ve donanımı sağlamaya çalışmaktadır.

Yemek hizmetimiz yerinde üretim şeklinde olup, tüm kampüslerimizde bulunan mutfaklarımızda yemek üretimi yapılmaktadır. Üretimin tüm aşamalarında, yemeğin yapımında kullanılacak tüm gıdaların mutfaklarımıza giriş aşamasından üretim aşamasına, yemeğin pişirilmesi, sunumu ve sunum sonrası temizliği, Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu ile Kontrol Teşkilatı üyelerimizin gözetiminde ve kontrolünde yapılmaktadır.

Hizmetin daha kaliteli ve memnuniyeti sağlaması açısından, Başkanlığımızca periyodik zamanlarda yemek hizmeti ve sunumuna ilişkin anketler düzenlenmekte olup; anket sonuçlarına veya taleplere göre yapılması gereken yenilikler veya ihtiyaçlar dikkate alınarak hizmetin sunulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Hizmetin yerine getirilmesine ilişkin iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde, yemekhanelerimiz ve mutfaklarımız dâhil olmak üzere  yemek hizmetinin tüm aşamalarında çalışan personelimiz ile  yemek hizmetini alan kişilere yönelik  her türlü gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesine çalışılmaktadır.

Yemek Hizmeti aşağıda belirtilen salonlarda öğrenci ve personelimize sunulmaktadır.

 

İÜ YERLEŞKELERİNDEKİ YEMEKHANELER

İÜ Beyazıt Kampüsü Yemekhanesi

Merkez Kampüsü - Öğrenci Konteyner 1

Merkez Kampüsü - Memur Konteyner 1

Fen/Edebiyat - Öğrenci Yemekhanesi 2 Salon

Fen/Edebiyat - Memur Yemekhanesi 1 Salon

İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi - Memur + Öğrenci 2 Salon

Konservatuvar Yemekhanesi - Memur + Öğrenci 1 Salon

İÜ Çapa Tıp Fakültesi Kampüs Yemekhanesi

İstanbul Tıp Fakültesi - Öğrenci 2 Salon

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi - Memur 1 salon

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi - Öğrenci 1 salon


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi              : 19.11.1986,  No : 86/11220

Dayandığı Kanunun Tarihi                            : 14.7.1965,    No : 657

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi                 : 11.12.1986,  No : 19308

Yayımlandığı Düsturun Tertibi                    :  5,   Cildi:26 ,   S. 1272            

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

(Değişik : 30/3/1998 – 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekât birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekâta katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

Yardım Şekli

Madde 3 – Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

 Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 – Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

 Yardımın Şartları

Madde 5 – Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz. 

2444

Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma

Madde 6 – Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

Yemek Servisi Hizmetleri

Madde 7 – Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.

Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

Defter ve Belgeler

Madde 8 – Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

Yemek Maliyetinin Hesabı

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

Özel Beslenme

Madde 10 – Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekât birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekâta katılacak personel kurs, eğitim, harekât ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.

Özel harekât birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekâta katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tespit olunur.

Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

(Ek : 30/3/1998 – 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

Ek Madde 1- (Ek: 6/3/2009-2009/14815 K.; Değişik: 8/4/2011-2011/1696 K.)

Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. 

2444-1

Ek Madde 2- (Ek: 25/7/2011-2011/2083 K.)

Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Ek Madde 3- (Ek: 25/7/2011-2011/2083 K.)

Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Geçici Madde – Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

             Yürürlük

Madde 11- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2444-2

CETVEL

PİŞİRME İMKÂNI BULUNDUĞU                   PİŞİRME İMKÂNI BULUNMAYAN

DURUMDA                                                         HAREKÂT DURUMUNDA

Besin                                                  Miktar           Besin                                            Miktar

Ekmek                                               900 gr.           Ekmek                                          1.000 gr.

Pirinç                                                   40 gr.           Peksimet, grisini, bisküvi vb.         100 gr.

Bulgur                                                  40 gr.          Et konservesi                                   200 gr.

Makarna                                               40 gr.          Barbunya Konservesi                      200 gr.

Un, İrmik                                             30 gr.          Kuru Kayısı                                       50 gr.

Et (koyun, sığır, tavuk, balık)            150 gr.          Kartona ambalajda pastörize

Yumurta                                             2 Adet           portakal suyu                                   250 gr.

Kuru baklagiller                                                      Eritme peynir (Ambalajlı)               2 Adet

(Mercimek, nohut ve barbunya)          50 gr.          Şeker (Kesme)                                   60 gr.

Patates                                                100 gr.          Reçel-bal (poşette)                          2 Adet

Domates-Portakal                               200 gr.         Tahin Helva                                      100 gr.

Diğer taze sebze-meyve                     200 gr.          Çay (poşette)                                    5 Adet

Kuru soğan                                           50 gr.

Süt-Yoğurt                                          200 gr.

Peynir (Beyaz)                                     30 gr.

Yağ                                                       60 gr.

Şeker                                                    70 gr.

Reçel-bal                                              50 gr.

Tahin helva                                          50 gr.

Salça                                                    10 gr.

Çay                                                        5 gr.

Tuz                                                      20 gr.

NOT:

1 – Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

2 – Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

3 – Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez. 

2444-3 


 

Ek Madde 1 

Ek Madde 1

Ek Madde 2 ve 3

16/4/1998

1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 28/4/2009

8/5/201

İÜ SAĞLIK  KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci Yemekhaneler Müdürlüğü

İletişim:

Telefon: +90 0212 440 00 00

Dâhili: 10409-10522-19034-25214-21262-331324

Faks: -

E-posta: unyek@istanbul.edu.tr

Adres: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

KAMPÜS

 YETKİLİ DAHİLİ
 Beyazıt Kampüsü (Ofis) Meltem AÇIK 10409
 Beyazıt Kampüsü Hacı ERDEM 10522
 Avcılar Kampüsü Bekir KARAKURT 19034
 Bahçeköy Kampüsü Uğur DOĞANCI 25214
 Cerrahpaşa Kampüsü Medet YURTSEVEN 21262
 Çapa Kampüsü Turgay SÖNMEZ 33124