Öğrenci Kültür Merkezi

Gençlerimizin, özellikle üniversiteli gençliğimizin çeşitli sanat dallarında gerçekleştirecekleri sosyal aktivite ve projelerle ilgili çalışma alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkanlar sağlamak,

Öğrencilerle öğretim üyelerinin, sanatçılarla halkın el ele vererek sanat ve kültür faaliyetleri gerçekleştirmelerine, bilim dalları ve sosyal alanlardaki faaliyetleri yürütmelerine destek vermek,

Sevgi, dostluk, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin korunduğu bir bilinç ortamını yaratmak,

Bilgiyi kullanabilen, onu geliştirebilen, düşünerek yeni bilgiler ve yeni fikirler üretebilen yeni nesil gençler yetiştirmek,

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sanat ve kültür ile uğraşabilecekleri yeni alanlar ve mekânlar oluşturmak,

Öğrenci Kültür Merkezi’nin uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler sunabilmesi için büyüklü küçüklü toplantı salonlarının, tiyatro, sinema, sergi salonlarının konumlarına ve işlevsel çalışmalarına uygun (ses ve ışık) sistemlerle donatılması,

Öğrencilerin çeşitli sanat dallarında sosyal aktivite ve kültür projelerinde kendilerini geliştirebilecekleri, hür düşünce ve fikirlerini ortaya koyabilecekleri çalışma odalarının çoğaltılıp öğrencilere sunulması,

En az beş kampüs bölgesinde, her bölümde sinema ve tiyatro faaliyetlerinin de gerçekleştirilebileceği salonların ve kültür-sanat çalışmalarının yapılmasına elverişli, büro malzemeleri olan ve kontrollü internet hizmetinin sunulduğu odaların temin edilmesi, bu merkezlerin faaliyetlerini idare ve kontrol edecek personelin sağlanması,

Üniversite öğrencilerimizin bir bölümü başka şehirlerden gelerek eğitim almaktadırlar. Bu öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinlikte başta İstanbul olmak üzere ve diğer şehirlerimizin kültürel, tarihsel ve sosyal yaşantılarını yakından tanıyabilmeleri için gezilerin tertip edilmesi ve bunun için bir fon ayrılması, geziler için araç temin edilmesi, kalacakları yerlerin ayarlanması,

Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla kültür merkezi çatısı altında sanat ve kültür alanı başta olmak üzere üniversitemiz ve ülkemiz için fikir üretebilmelerini, proje geliştirebilmelerini sağlamaya yönelik konularda üniversitemizin öğretim üyelerinden, gerekli hallerde de sözleşmeli olarak üniversite dışından yardım almalarını sağlama,

Öğrenci Kültür Merkezinde yapılan faaliyetlerinin basında yer alabilmesi için gerekli iş birliği çalışmalarının yapılması,

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların diğer üniversitelerde yapılabilecek çalışmalara örnek olması amacıyla gerekli tanıtım ve yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi,

Devlet kurumlarıyla toplumsal fayda ve hizmet odaklı sivil toplum kuruluşlarıyla kültürel işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,

Öğrenci Kültür Merkezi faaliyetlerin duyurulması, gerçekleşen örnek faaliyetlerin internet sayfasında fotoğraf, video ve ses kayıtlarının yayımlanması,

Üniversitemizin yapacağı kültür şenliklerine katılmak için İstanbul dışı üniversitelerden misafir olarak gelen öğrencilerin yurtlarda kalabilecekleri ortamların hazırlanması.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2– Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği  tüm kulüpleri kapsar. Öğrencilerin sportif amaçlı etkinlikleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Birliği tarafından yürütülür ve bu yönergenin kapsamı dışında kalır.

Dayanak

Madde 3– 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan; Üniversite : İstanbul Üniversitesini,

Rektör    : İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

Birim     :   İstanbul Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve konservatuarı,

Kampüs  : İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu yönergeye göre oluşturulmuş yerleşkelerin her birini,

SKS         : İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesini,

ÖKM       : İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezini,

ÖKM Kurulu: Rektör Yardımcısı başkanlığında, SKS Başkanı, ÖKM Müdürü ve Kampüs

Kulüp Koordinatörlerinden oluşan kurulu,

Meslek Kulüpleri: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla, birimde yürütülen eğitim programlarıyla ilgili alanlarda Dekanlığa; ya da Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Konservatuara bağlı olarak kurulan kulüpleri,

Sosyal Kulüpler: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarda bir birimdeki eğitim- öğretim programlarından bağımsız olarak  hobi, düşünce, kültür, sanat gibi sosyal faaliyetler gerçekleştirmek için kurulmuş kulüpleri,

Kulüp    Danışmanı: Kulüp yönergesinin hazırlanmasından ve kulüp faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve ilgili birim yönetimi tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

Birim Kulüp Sorumlusu: Birim bünyesindeki öğrenci kulüplerinin koordinasyonunu sağlamak üzere Birim Dekanı/Müdürü tarafından görevlendirilen öğretim üyesini

Kampüs Kulüp Koordinatörü: Kampüs içindeki tüm birimlerin meslek ve sosyal kulüplerinin çalışmalarını koordine etmek ve kulüpleri kampüs düzeyinde  temsil etmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesini tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

ÖKM Müdürü

Madde 5– (1) Rektör  tarafından  Üniversite  öğretim  üyeleri  arasından  görevlendirilir  ve Üniversite bünyesindeki bütün kulüplerin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını koordine eder. Görev süresi 3 yıl olup süresi biten ÖKM Müdürü tekrar atanabilir.

(2) Öğrenci kulüplerinin verimli ve sağlıklı çalışması için tedbirler alır, denetler; kulüplerin                        yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkânların (salon, ekipman, malzeme, maddi destek vb.) paylaşımını ve dağıtımını yapar; Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurar ve ortak etkinlikler için çalışmalarda bulunur; öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve bu Yönergeye uygun olarak planlanıp yürütülmesini sağlar; kulüplerin kuruluş   aşamalarında  denetleyici  ve yönlendirici görev yapar.

(3) ÖKM Kurulu’nun çalışmasını düzenler.

(4) Etkinlik ve mekânlarda güvenlik önlemlerini almaya yetkilidir.

ÖKM Kurulu

Madde 6- (1) Rektör Yardımcısı, SKS Başkanı, ÖKM Müdürü ve Kampüs kulüp Koordinatörlerinden oluşur.

(2) Rektör Yardımcısı başkanlığında her yıl en az iki kez toplanır,

(3) Kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikleri gözden geçirir; planlama yapar, yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine getirir.

(4) Toplantı yeter sayısında salt çoğunluk aranır; kararlar basit çoğunlukla alınır.

Kampüs Kulüp Koordinatörü

Madde 7- (1) Birimlerin bünyesindeki öğrenci kulüplerini kampüs düzeyinde temsil etmek üzere ÖKM Kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir.

(2) Kampüs Kulüp Koordinatörü kampüste bulunan kulüplerin, birim ve üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlamak, kulüpler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ÖKM Kurulu toplantılarında kampüsteki öğrenci kulüplerini temsil etmekle görevlidir.

Birim Kulüp Sorumlusu

Madde 8-  (1)  Birim bünyesindeki öğrenci kulüplerinin arasında koordinasyonu sağlar ve işbirliğini geliştirir. Kulüplerin birim içindeki çalışmalarını düzenler ve birim imkânlarından yararlanmalarını sağlar.

(2) Birim Dekanı / Müdürü tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir. Kampüs  Kulüp Koordinatörü ile birimindeki kulüpler arasında koordinasyonu sağlar.

Kulüp Danışmanı

Madde 9-  Kulüp kurucusu veya üyesi öğrencilerin önerisi ve Birim Kulüp Sorumlusunun onayı ile Birim Dekanı/Müdürü tarafından 1 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir. Kulübün bu yönergenin hükümlerine uygun faaliyet gösterebilmesi için öğrencilere yardımcı olur ve denetleyici görev yapar; Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları 

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş Esasları

Madde 10-(1) Meslek Kulüpleri birimlerin özgün eğitim-öğretim alanlarına; Sosyal Kulüpler ise sosyal ve kültürel alanlara yönelik kurulur.

(2)  Tüm kulüpler ilgili öğrencilerin kurulacak kulüp için önerdikleri danışmanın onaylı başvurusu üzerine Dekanlık/Okul Müdürlüğü onayı ile kurulur ve kuruldukları birim bünyesinde faaliyet gösterirler.

(3) Bir kulübün kurulabilmesi için bu Yönergenin 10.maddesindeki koşulları sağlayan ve birime kayıtlı en az 20 öğrencinin “kurucu  üye” olduğunu belirten, ilgili Dekanlığa/Okul Müdürlüğüne hitaben yazılmış kulüp kuruluş dilekçesi ve dilekçe ekinde her sayfası kurucu üyeler ve danışman tarafından imzalanmış aşağıdaki belgeler gereklidir:

a) Kulübün adının, kuruluş amacının, öngörülen etkinliklerin ve danışman belirtildiği  başvuru yazısı,

b) Kulüp çalışma esasları taslağı,

c) Kulüp kurucu başkanı ve kulüp organlarında yer alacakların isim listesi,

(4) Kulübün kuruluşu Birim Kulüp Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne, Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından da ÖKM Müdürüne bir yazı ile duyurulur. ÖKM Müdürü kulübün kuruluşunu SKS Başkanlığına bildirir.

(5)  Kuruluşu tamamlanan kulüp ÖKM Kurul onayından sonra faaliyete geçer.

(6)  Kulüp Danışmanı, ilgili Dekanlık/Okul Müdürlüğü tarafından atanır.

(7)  Aynı birim içinde aynı ismi taşıyan ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(8)  Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.

Öğrenci Kulüplerinin İşleyiş Esasları

Madde 11- (1) İşleyiş esasları açısından öğrenci kulüpleri:

a) Anayasamızda ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar.

b) Çalışma ve faaliyetlerini TC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütürler.

c) Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uyarlar ve Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.

d) Üniversitenin   çeşitli   olanaklarından   yararlanırken   aynı   zamanda   bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

e) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar.

f)  Üniversitenin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetine zarar verecek etkinliklerde bulunmazlar.

g) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmazlar.

h) Kulübün  ismi  doğrultusunda  kendileri  için  belirlenmiş  etkinlik  alanları içinde faaliyet gösterirler ve diğer kulüplerin alanlarına giren etkinliklerde bulunmazlar.

i)  Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamazlar.

j)  Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

(2) Kulüplerin çalışma düzeni:

a) Her eğitim-öğretim yılında en az bir Genel Kurul ve öğretim dönemi içinde ayda bir Yönetim Kurulu toplantısı yapılır. Toplantılarda alınan kararlar kulüp karar defterine yazılır. Kulüp karar defterleri Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörleri ile ÖKM Müdürünün incelemesine açıktır.

b) Birim  içinde  düzenlenecek  etkinlikler  amaç,  içerik  ve  tarih  belirtilerek Kulüp Danışmanının imzası ile en geç 7 gün öncesinden Birim Kulüp Sorumlusuna iletilir. Birim Kulüp Sorumlusu tarafından uygun görülen etkinliklere izin verilir.

c) Kampüs içerisinde düzenlenecek etkinlikler amaç, içerik ve tarih belirtilerek Kulüp Danışmanının imzası ile en geç 15 gün öncesinden Birim Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne iletilir. Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından uygun görülen etkinliklere izin verilir.

d)  Kampüs dışı alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler amaç, içerik ve tarih belirtilerek Kulüp Danışmanının  imzası ile en  geç  30 gün  öncesinden Birim Sorumlusu aracılığıyla Kampüs Kulüp Koordinatörüne iletilir. Kampüs Kulüp Koordinatörü tarafından ÖKM Müdürlüğünden onay alınır. Tüm etkinlikler ÖKM Müdürü tarafından Rektörlüğe bildirilir, Rektörlük uygun görmediği izni iptal edebilir.

e) Kulüpler, her eğitim ve öğretim yılının sonunda etkinlik raporunu Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörleri aracılığıyla ÖKM Müdürlüğüne sunarlar. Her kulüp her akademik yıl içinde en az bir etkinlik yapar.

f)  Kuruluşu onaylanmış ve faaliyete başlamış kulüplere SKS bütçesinden her yarıyıl için eşit miktarda fon ayrılır. Bu fonun miktarı her öğrenim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kulüplere Üniversite içinden veya dışından yapılacak her türlü şartlı bağış ve yardım Birim Kulüp Koordinatörünün onayı ile kabul edilir ve gerekenler birimin kulüp demirbaş defterine kaydedilir.

g) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ve Kulüp Danışmanının onayı ile kulübe aynî destekte bulunabilirler.

(3) Öğrenci Kulüpleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği:

a) Birim düzeyinde  Birim Kulüp Sorumlusu

b) Kampüs düzeyinde Kampüs Kulüp Koordinatörü

c) Kampüsler arası düzeyde ÖKM Müdürü tarafından sağlanır.

(4)  Alanlarında yetkinliklerini ispatlamış Birim Kulüplerinin birleşerek yine aynı alandaki bir Kampüs Kulübü olarak ortak çalışabilmeleri ÖKM Kurulu kararı ile gerçekleşebilir.

Kulüp Üyeliği Koşulları

Madde 12– Kulüp üyeliği ile ilgili olarak aşağıdaki koşullara uyulur:

(1) Kulüplere sadece İstanbul Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen gibi kişiler Birim veya Kampüs Kulüp Koordinatörünün onayı ile çalışmalara katılabilirler.

(2)  Üniversite öğrencilerinin kulüp üyesi olabilmesi için, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamış olmaları gerekir.

(3)  Üyelik, aşağıda sayılan belgelerin danışman onayı sonrası Birim Sorumlusuna teslimi ile gerçekleşir:

a) Öğrencinin ilgili iletişim ve adres bilgilerinin de yer aldığı katılım dilekçesi,

b) Öğrenci belgesi,

c) Öğrencinin disiplin durumunu gösteren belge,

d) 3 adet fotoğraf,

e) ÖKM Müdürlüğünce hazırlanan form (doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekir).

(4)  Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler alanlarıyla ilgili meslek kulüpleri ile bağlı bulundukları enstitülerin yer aldığı kampüslerdeki herhangi bir sosyal kulübe üye olabilirler, ancak kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar.

Kulüp Üyeliğinin Düşmesi

Madde 13- (1) Öğrencinin yazılı başvuru ile istifa etmesi halinde kulüp üyeliği düşer.

(2) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevleri yerine getirmeyenler, Kulüp Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, Kulüp Yönetim  Kurulunun önerisi ve danışmanın uygunu üzerine Birim Kulüp Sorumlusunun onayıyla Dekan/Okul Müdürü tarafından üyelikten çıkarılırlar. Dekan/Okul Müdürü konuyla ilgili olarak Kampüs Kulüp Koordinatörüne yazılı bilgi iletir. Üyelikten çıkarılan öğrenci kararın kendisine bildirim  tarihinden itibaren 15 gün içinde  ÖKM Kuruluna itiraz edebilir.  ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.

 (3) Mezun olan veya kaydını donduranların ya da herhangi bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilenlerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların üyelikleri Birim Kulüp Koordinatörünün onayıyla Dekan/Okul Müdürü tarafından sonlandırılır. Üyelikten çıkarılan öğrenci kararın kendisine bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itiraz edebilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Organları, Defter ve Evraklar

Kulüp Organları

Madde 14 –  Kulüplerin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur:

(1)  Genel Kurul: Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan olarak her yıl Aralık ayı içinde toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları Kulüp Danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlar; kulüp çalışma esaslarını Genel Kurula katılan üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile değiştirebilir. Yönetim Kurulunun isteği üzerine veya kulüp üyelerinin 1/3’ünün imzası ile olağanüstü toplanabilir.

a) Yönetim  ve  denetleme  kurulları  ile  bu  kurulların  yedek  üyeleri,  her akademik yılın başında yapılacak Genel Kurulda seçilir. Kurullara aday olabilmek için, öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

b) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

c) Genel Kurulun belirtilen dönemde toplanmadığını tespit eden Birim Kulüp Sorumlusu Genel Kurulun 15 gün içinde toplanmasını sağlar. Bu defa da yeterli çoğunluk sağlanamazsa kulüp faaliyetleri o öğretim yılı boyunca Birim Kulüp Sorumlusunun yazılı önerisi üzerine Dekan/Okul Müdürü tarafından geçici olarak durdurulur ve Kampüs Kulüp Sorumlusuna yazılı bilgi iletilir.

 (2) Yönetim Kurulu: Her akademik yılın başında toplanan Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden oluşur ve görev süresi bir yıldır. Genel kurul tarafından verilen görevler ile kulüp faaliyetlerinin gerektirdiği işleri karara bağlar.

a) Seçimler,  Genel  Kurulda,  Kulüp  Danışmanının  gözetiminde  ve  kulüp danışmanının kulüp üyeleri arasından belirleyeceği üç kişilik seçim kurulu tarafından yapılır. Seçimler, mezun olanların ya da üyelikten çıkarılanların üyelikleri düşürülerek hazırlanan ve Kulüp Danışmanı ile Kampüs Kulüp Koordinatörünün onayladıkları son üye listesine göre ve listede yer alan üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılır. Seçimde üyeler 5 asil ve 3 yedek üyeyi liste yöntemine göre el ile yazarak gizli oyla seçerler. En çok oyu alan 5 üye Yönetim Kurulunu oluşturur.

b) Yönetim  Kurulu  üyeleri kendi içlerinden bir başkan seçerler. Başkan birlikte çalışacağı, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçerek bir hafta içinde Birim Kulüp Sorumlusuna bildirir.

c) Yönetim Kurulu her toplantıda alınan kararları Karar Defterine işlemekle ve istendiği takdirde ibraz etmekle yükümlüdür.

d) Kulüp Danışmanı oy hakkı olmadan gözetim amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

e) Yönetim Kurulu başkanı olan öğrenci aynı zamanda kulüp başkanı olup kulüp faaliyetlerinden Danışmana ve Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

f) Yedek üyeler, seçimde aldıkları oy sayısı esas alınarak, Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere getirilirler.

g) Kulüp Yönetim Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde, o yıl için öngördüğü etkinliklerin   nitelik ve dökümünü bir faaliyet programı olarak; bu programla ilişkili öngördüğü giderleri ise taslak bütçe olarak Kulüp Danışmanı aracılığıyla Birim Kulüp Sorumlusuna sunar. Onaylanan programın dışındaki faaliyetler için yeniden onay alır.

h) Yönetim Kurulu her eğitim öğretim  yılının sonunda o yıla ait  faaliyet raporunu ve kulübün ihtiyaçlarını Birim Kulüp Sorumlusuna sunar.

i)  Üyelere ve Birim Kulüp Sorumlusuna karşı çalışmaların en iyi biçimde yürütülmesinden, çalışma esaslarının uygulanmasından, kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

 (3) Denetleme   Kurulu: Kulüp evrakını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu, yapılan harcamaların çalışma esaslarına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetleyerek Genel Kurula ve Birim   Kulüp Sorumlusuna bilgi ve rapor vermekle görevlidir. Genel Kurul tarafından 3 asil ve 2 yedek üye olarak seçilir. Görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer. Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kuruluna seçilme şartları geçerlidir.

Defter ve Belgeler

Madde 15– Aşağıdaki kulüp defter ve belgelerinin her kulüpte bulundurulması zorunludur.

(1)  Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin ismi, öğrenci numarası, kayıtlı olduğu birim, bölüm ve program, üyelik kayıt tarihi, kimlik bilgileri, ikametgâh bilgileri kaydedilir, fotoğrafı yapıştırılır. Kayıt olan her öğrenciye öğrenci kulübü üye kartı verilir.

(2)  Yönetim Kurulu Karar Defteri: Toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılarak katılan üyelere imzalatılır.

Demirbaş Kaydı ve Demirbaş Eşya Defteri:

Madde 16-      ÖKM Müdürlüğü ve SKS Başkanlığı tarafından satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşya, danışman onayı ile teslim alınır ve teslim alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Birim Kulüp Sorumlusu tarafından demirbaş eşya defterine kaydedilir. Kulüp danışmanı, demirbaş eşyaların takip ve korunmasından Birim Kulüp Sorumlusuna karşı sorumludur.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Konular,

Üniversite Alanlarının Kullanım Esasları,

Fesih ve Kapama

Mali Konular ve Denetim

Madde 17- Öğrenci kulüplerinin mali konuları ve denetimi aşağıda açıklanmıştır:

(1)  Kulüp  Yönetim  Kurulu  her  eğitim  öğretim  yılının  başından  itibaren  2  ay içinde, o yıl için öngördüğü giderleri taslak bütçe olarak Kulüp Danışmanı aracılığıyla Birim Kulüp Sorumlusuna sunar.

(2)  Kulüp harcamalarına ilişkin ilkeler;

a) Kulüplerin giderleri olanaklar ölçüsünde SKS Başkanlığınca karşılanır.

b) Kulüplerin sponsorluk sözleşmelerine ilişkin işlemleri Birim Kulüp Sorumlusu tarafından yürütülür ve Dekan / Okul Müdürü onayladıktan sonra geçerlilik kazanır.

c) Kulüpler, yapacakları harcamalarla ilgili gerekli belgeleri en az 30 gün önceden Birim Kulüp Sorumlusunun olumlu görüşü ile birlikte Dekana/Okul Müdürüne sunarlar.

Üniversite Alanlarının Kullanım Esasları

Madde 18- Kulüplerin; etkinliklerini gerçekleştirmesi için her türlü izin ve alan taleplerine yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

(1) Birim içi alanların kullanımı için Birim Kulüp Sorumlusuna başvurular etkinlik tarihinden en az 15 gün önce yapılmalıdır. Ses, ışık ve sahne donanımı gerekiyorsa, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak başvurulması, alanın kullanım amacı ve program içeriğinin belirtilmesi gerekir. Başvurular Birim Kulüp Sorumlusunun olumlu görüşü üzerine Dekan / Okul Müdürü onayı ile sonuçlandırılır. Kulüpler gerekli onay alındıktan sonra etkinliklerini gerçekleştirirler.

(2) Gerekli görülen hallerde Birim Kulüp Sorumlusu, Kampüs Kulüp Koordinatörü ve  ÖKM Müdürü kulüp etkinliklerinin yerini ve tarihini  değiştirme, etkinlik içeriğini denetleme veya etkinliği iptal etme yetkisine sahiptir. Tüm etkinlikler için SKS aracılığıyla Rektörlük bilgilendirilir.

(3) Birimlerin veya Kampüs Kulüp Koordinatörünün imkânları ölçüsünde temin edilebilen yerler ve uygulama alanları kulüplerce ortak olarak kullanılabilir.

Fesih ve Kapatma

Madde 19–(1) Her kulüp Genel Kurul kararıyla feshini isteyebilir. Fesih kararı alan kulüp bu durumu yazılı olarak Birim Kulüp Sorumlusuna bildirir. ÖKM Müdürlüğü tarafından onaylanması sonrasında kulüp kapatılır. Kulübün kapatılışı ÖKM Müdürü tarafından SKS Başkanlığına ve Rektörlüğe bildirilir.

(2)  Üye sayısı iki yıl üst üste 20’nin altında kalan kulüpler kapatılır.

(3) Kulübün, yürürlükteki mevzuata ve Üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile bu Yönergeye aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, ilgili sorumlular (Birim Yönetimi, Kampüs Kulüp Koordinatörü ve ÖKM Müdürü) benzer faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp faaliyetlerini geçici durdurma gibi kararlar alabilir. ÖKM Müdürü ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak kapatma dâhil uygun göreceği önlemleri almakla ve Rektörlüğü bilgilendirmekle yükümlüdür. Kulüp Yönetim Kurulu 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itirazda bulunabilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar; verilen karar kesin niteliktedir.

(4) Her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde faaliyet programını ve yıl sonuna kadar faaliyet raporunu Birim Kulüp Sorumlusuna teslim etmeyen, bu Yönergede belirtilen süre içinde Genel Kurulunu toplamayan ve amacına uygun çalışmalar yapmayan; her akademik yıl içinde en az bir etkinlik yapmayan Kulüpler, Birim ve Kampüs Kulüp Koordinatörlerinin olurları üzerine ÖKM Müdürü tarafından yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğretim yılında da ilgililere verilmemesi durumunda kulüp, ÖKM Müdürü tarafından kapatılır. Kulübün kapatıldığı Dekana/Okul Müdürüne, SKS Başkanlığına ve Rektörlüğe bildirilir. Bu gibi ihmal ve ihlalleri gerçekleştiren Meslek Kulüpleri ile ilgili söz konusu işlemler ilgili birim tarafından yerine getirilir. Kapatılan kulüp 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itirazda bulunabilir. ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar; verilen karar kesin niteliktedir.

Kampüsler

Madde 20- Öğrenci Kulüplerinin yer aldığı kampüsler aşağıdaki gibidir:

(1)  Merkez Kampüs: Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri; Adalet MYO; Florence Nightingale Hemşirelik YO; Devlet Konservatuarı; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2)  Beyazıt Kampüsü: Eczacılık, İletişim, Açık ve Uzaktan Eğitim, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakülteleri; Sosyal Bilimler MYO; Sosyal Bilimler ile Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüleri; Güzel Sanatlar Bölümü; ÖKM Müdürlüğü.

(3)  Vezneciler Kampüsü: Edebiyat, Fen, Su Ürünleri ve İlahiyat Fakülteleri; Fen Bilimleri Enstitüsü.

(4)  Cerrahpaşa Kampüsü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Sağlık Hizmetleri MYO; Sağlık Bilimleri ve Adli Tıp Enstitüleri.

(5)  Çapa Kampüsü: İstanbul Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri; Bakırköy Sağlık ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO.

(6)  Bahçeköy Kampüsü: Orman Fakültesi; Ormancılık MYO.

(7)  Avcılar  Kampüsü:  İşletme,  Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Ulaştırma ve Lojistik YO; Teknik Bilimler ile Veteriner Fakültesi MYO’ları; İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüleri.

ALTINCI BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 21-  İstanbul Üniversitesi Senatosunun 14.12.2000 tarihli 61.’inci toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Madde 22- Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabulünü takiben İstanbul Üniversitesi web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme görevi

Madde 23- Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Faaliyetine devam etmek isteyen tüm mevcut kulüplerin, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ve bu yönergenin hükümlerine uygun şekilde yeniden kuruluş başvurusu yapması gerekir. Bu başvurular ilgili birim yönetimleri, Kampüs Koordinatörlükleri ve ÖKM Kurulu tarafından 2 ay içinde değerlendirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte halen ÖKM bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerinin fiziki mekân yerleşimi ve organizasyonu Dekanlıklar/Okul Müdürlükleri ve ÖKM Müdürü tarafından yapılır.

Öğrenci Kulüp Listesi İçin TIKLAYINIZ

İÜ SAĞLIK  KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci Kültür Merkezi

İletişim:

Telefon: +90 0212 440 00 62 / +90 0212 440 00 00 Santral

Dâhili: Şef Lütfi KARACA-10480  Şef: Kadriye DEMİR 10482

Faks: -

E-Posta: -

Adres:  Ayşe Kadın Hamak Sk. No: 17

              Süleymaniye Fatih-İstanbul