Mediko Sosyal Merkezi

Sağlık Hizmetleri

İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Beyazıt Merkez, Avcılar ve Orman Fakültesi olarak sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıdır. Sağlık Merkezleri faaliyetleri, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Mediko- Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” doğrultusunda yürütülmektedir.

Üniversitemizin Sağlık Merkezlerinin temel amacı, öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunmaktır.

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerden, birinci ve ikinci öğretim ile açık ve uzaktan eğitim ayrımı yapmaksızın Sağlık Hizmetlerinden faydalanırlar.

Sağlık Merkezlerinin Görevleri

Sağlık merkezlerimiz üniversitelerimiz öğrencilerinin, emeklilerinin, çalışanlarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetlerinin verilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirir. Bu tedavi hizmetleri ile ilgili olarak şunlar yapılmaktadır:

Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için poliklinik hizmeti verilir. Bu hizmetleri verirken pratisyen ve uzman hekimlerin yanı sıra tıp fakültelerimizdeki hekim kadrosundan da yardım alınır.

Hizmet verilen kesimin diş sağlığı ve tedavisi için poliklinik hizmetleri verilir.

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İstanbul  Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Üniversite öğrencilerine, personel, personelin bakmakla yükümlü olduğu bireylere ve emeklilerine sağlık ve danışmanlık hizmetleri vermekte olan Mediko Sosyal Merkezlerinin çalışma esaslarını, görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 2 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47’nci maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 3.2.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” ne istinaden hazırlanmıştır. 

TANIMLAR: 

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;

“Daire”    : İstanbul  Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı,

“Mediko Sosyal Merkezi/Merkezleri” : Daire Başkanlığına bağlı olarak, Dairenin sağlık hizmetleri ile  danışmanlık hizmetlerine ilişkin görevlerini yerine getirmek üzere, Üniversitenin Fakülte ve Yüksekokullarının coğrafi yerleşimine göre uygun yerlerde kurulan, sorumlu hekim  yönetimindeki birinci basamak sağlık hizmeti verilen birim/birimleri, 

“Hizmet Verilen Kesim”    : Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, 

“Başhekim”    : Daire Başkanının önerisi üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörünce atanır. Sağlık işlerinin  koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumludur.

“Sorumlu Hekim”   : Daire  Başkanlığınca görevlendirilen, bulundukları birimde hizmetlerin ilgili düzenlemeler doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesi, izin ve nöbet planlamalarının yapılması ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesinden İÜ Rektörlüğüne, Daire Başkanına ve Başhekime karşı sorumlu olan  kişileri ifade eder.  

MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİNİN GÖREVLERİ: 

MADDE 4- Mediko Sosyal Merkezleri kuruluş amaçları yönünde hizmet verdiği kesimin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetleri verilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirirler.

Mediko Sosyal Merkezlerinin fiziki yapısı, donanımı, personel sayısı ve hizmetin türü, hizmet verilen kesimin sayısal yoğunluğu ve ihtiyaçları göz önünde tutularak düzenlenir. 

MEDİKO SOSYAL MERKEZLERİNİN TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ: 

MADDE 5- Mediko Sosyal Merkezlerinde;

a) Hizmet verilen kesimin birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde poliklinik hizmeti verilir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde merkezin olanakları kapsamında uzman ya da pratisyen hekimler görevlendirilir. Uzman hekimler gerektiğinde uzmanlık alanlarına göre ayırım yapmaksızın birinci basamak poliklinik hizmeti verirler. Uzmanlık alanlarına ilişkin konularda diğer pratisyen hekimlere danışmanlık ve hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürürler. 

b) Hizmet verilen kesimin diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinde diş sağlığı   poliklinik hizmetleri verilir. 

c) Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılanması için imkânlar ölçüsünde gerekli laboratuvar olanakları sağlanır. 

MADDE 6- Tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ya da ileri tetkik ve sevk işlemleri için Mediko Sosyal Merkezine yapılan başvurularda başvuran kişinin öğrenci, personel ya da emekli olmasına göre hizmetin yürütülmesinde uygulanacak işlemler aşağıda düzenlenmiştir. Bu nedenle müracaat eden kişi öğrenci, personel ya da emekli olduğunu belgelemekle mükelleftir. 

I- Öğrenci Başvurusu: Öğrencilerimiz Mediko Sosyal Birimlerine başvurduklarında, kanuni olarak alınması gereken Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ücret dışında bir ödeme yapmazlar. Mediko Sosyal Merkezlerine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ve tüm laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılır. Fakat reçete yazımı ve diğer kurumlara sevkleri, sosyal güvencesi olup olmadığına göre farklılık arz etmektedir. 

a) Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrenciler: Üniversitemiz öğrencisi olup herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını ispatlayanlara veya 25 yaş üstündekilere bağlı bulundukları öğrenci büroları tarafından üniversitemiz otokopili öğrenci sağlık karnesi verilir. Bu sağlık karneleri yıllık dönemler halinde, yeni tarihli öğrenci belgesine göre öğrenci büroları tarafından vize edilir.

Bu öğrencilerimizin muayene, tetkik ve tedavilerinin yanı sıra, verilen otokopili sağlık karnesine yazılan reçetedeki ilaçların bedelleri, üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için başka sağlık kuruluşlarına sevkleri gerektiğinde, sağlık karneleri vizeli olmak koşuluyla, Mediko Sosyal Merkezlerindeki hekimler tarafından yapılır ve sevk edilen kurumdaki tüm giderler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimizin Mediko Sosyal Merkezlerinden veya sevk edildikleri tıp fakültelerimizden aldıkları reçeteler, İstanbul Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilir. 

b) Sosyal Güvencesi Olan Öğrenciler: Anne veya babasının Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olması nedeniyle sosyal güvencesi olan 25 yaş altındaki öğrencilerimizin muayeneleri  ve tetkikleri, Mediko Sosyal Birimlerinde ücretsiz olarak yapılır. Fakat tedavi için gereken ilaçlar, kişinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun ona verdiği karneye yazılır ve ilaçlar sosyal güvenlik kurumunun anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilir.

Sosyal güvencesi olan bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavi amacıyla diğer sağlık kuruluşlarına sevkleri ise bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları üzerinden olur ve tedavi masrafları bu kurumlar tarafından karşılanır. 

II - Personel ya da Personel Yakını Başvurusu: 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında çalışan personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler: 

Mediko Sosyal Merkezi, üniversitemizin birinci basamak sağlık kuruluşudur. Bu nedenle, çalışan memurlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlıkla ilgili sorunlarının çözümü için bu merkezlere başvururlar. Çalıştığı bölümün yetkili amirinin onayladığı sevkle merkezlere başvuran hastaya, yapılan muayene ve tetkikler sonrasında yazılan reçete, Üniversitemizle anlaşmalı eczanelerden temin edilir. Hastanın sorununun  merkezlerimizde çözülemediği durumlarda ilgili kişi başka kurumlara sevk alır.

b) Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında çalışan personel: 

     1- İş Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan iş sağlığı hizmetleri ve bu kapsamda işe giriş muayeneleri, aralıklı kontrol muayeneleri (portör muayenesi vb.) için gerekli düzenleme yapılır. İşyeri hekimliği uygulamaları Mediko Sosyal Merkezleri ve İstanbul Üniversitesi sağlık sistemi kapsamında yürütülür. Birinci Basamak Tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır.

     2- Tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu ile yapılacak düzenleme doğrultusunda işyeri hekimliği yetkisi almış Mediko Sosyal merkezi hekimleri tarafından reçete yazma ve iki güne kadar rapor verme yetkisi kullanılır.

     3- İleri tetkik, muayene ve tedavileri için kurumlar  arasında anlaşma yapılmış ise İstanbul Üniversitesi Hastanelerine, anlaşma yapılmamış ise  Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerine başvurmaları konusunda yönlendirilirler. 

III - Emekli İstanbul Üniversitesi Personeli Başvurusu: 

İstanbul Üniversitesi emekli personeli, emekli karnesiyle Mediko Sosyal Merkezlerine başvurduğu takdirde muayene ve tetkikleri yapılır ve ilaçları kendi karnelerine yazılır.

İleri tetkik ve tedavi için başka bir kuruma sevkleri gerektiği takdirde, sevk işlemi emekli sandığı üzerinden yürür. 

ACİL TIBBİ MÜDAHALE HİZMETLERİ: 

MADDE 7- Mediko Sosyal Merkezlerinde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin aksatılmadan verilebilmesi için gerekli tıbbi donanım, gerektiğinde ambulans ve yeterli sayıda personel bulundurulur. 

MADDE 8- Daire Başkanlığınca Üniversite bünyesinde düzenlenen spor karşılaşmaları, kültürel etkinlikler vb. faaliyetler ile diğer görevlendirmelerde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin planlanması merkez başhekimliği tarafından  düzenlenir ve yürütülür. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki etkinliklerde bir hafta önceden Başhekimliğe yazılı bildirimde bulunularak sağlık ekibi görevlendirilir. 

MADDE 9- Mediko Sosyal Merkezlerinde acil tıbbi müdahale gerektiren başvurular dikkate alınarak hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere; 

a) Mesai günlerinde, acil başvuruların karşılanabilmesi için merkezde görevli personelin öğle tatili süresini münavebeli olarak kullanmaları hususunda gerekli düzenleme yapılarak bu zaman içinde yeterli sayıda hekim ve diğer personelin merkezde hazır bulunması sağlanır.

b) 1- Daire Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, Mediko Sosyal Merkezinde saat 19.00’a kadar bir hekim, bir hemşire ve ambülans şoförü nöbet tutar. Bu nöbet ekibi aynı zamanda mesai saati içindeki acil vakalara müdahale etmekle de sorumludur.

2– Nöbetlerde yapılan başvuruların kaydı için bir poliklinik defteri tutulur.

c) Acil tıbbi müdahale hizmetlerinin aksatılmaması ve hizmet gereklerine uygun olarak yürütülmesi, nöbetlerin düzenli tutulması ile ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması hususunda izlemelerin yapılmasından Mediko Sosyal Merkezi başhekimliği görevli ve yetkilidir. 

KAYIT, İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA GÖREVLERİ: 

MADDE 10- Mediko Sosyal Merkezlerinde hizmet verilen öğrenciler için Ek-1’deki örneğine uygun olarak kişisel hasta takip kartı tutulması zorunludur.

MADDE 11- Mediko Sosyal Merkezleri sorumlu hekimleri tarafından her bir hekim, diş hekimi ve Mediko Sosyal Merkezi için, her ayın ilk 10 günü içinde bir önceki ay sürdürülen çalışmalara ilişkin çalışma raporu, Ek-2’deki örneğe uygun olarak başhekimliğe gönderilir. Başhekimlik ise her yılın Ocak ayı içinde bir önceki yıl sürdürülen çalışmalara ilişkin çalışma raporunu hazırlayarak Daire Başkanlığına sunar. Nöbet defteri ile nöbet poliklinik defterine ilişkin kayıtlar merkez sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir, gerekirse hazırlanan aylık rapor başhekimliğe sunulur. 

MADDE 12- Merkezlerin sağlık kayıtları bilgisayar olanakları sağlandığı ölçüde merkezler için geliştirilen bilgisayar programı marifeti ile tutulur. Bu olmadığı takdirde aynı amaçla Ek-1’de görülen takip kartları kullanılır. 

MADDE 13- Merkezlerin hizmet alanına giren konularda hizmet planlamasına katkıda bulunmak üzere daire başkanlığı görüşü ve Rektörlük izni ile Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile araştırmalar yapılır, yaptırılır ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler gerektiğinde Rektörlüğün izni ile yayınlanır. Araştırmalarda gönüllülük esas alınır ve etik konulara özen gösterilir. 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREVLERİ: 

MADDE 14- Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, her yıl belli bir program ve imkânlar dâhilinde eğitime başlayacak bütün öğrencilerin sağlık muayenesi yapılır. 

MADDE 15- İmkânlar dâhilinde Üniversite çalışanları ve öğrencilerinin sağlık muayeneleri (aralıklı kontrol) yapılır. 

MADDE 16- Üniversite öğrencileri ve çalışanlarına yönelik sağlık eğitimi çalışmaları yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak planlanır ve uygulanır. 

MADDE 17- Üniversite bünyesindeki yurt, misafirhane ve benzer alanları genel hijyenik koşullar ve çevre sağlığı koşulları bakımından değerlendirip denetlemek, alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulunmak amacı ile yapılacak çalışmalar Rektörlüğün bu konuda inceleme ve denetim ile görevlendirdiği diğer birimlerle işbirliği halinde sürdürülür. Bu bağlamda Merkez ve Avcılar Kampüsleri Mediko Sosyal Merkezlerinden görevlendirilecek birer hekim çevre ile ilgili komisyonların tabii üyeleridir. 

MADDE 18- Üniversite bünyesindeki kafeterya, kantin, yemekhane, spor salonları, rekreasyon alanları, eğitim binaları gibi çok sayıda kişinin kullandığı alanlar genel hijyenik koşullar ve çevre sağlığı koşulları bakımından düzenli aralıklarla denetlenerek, alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulunulur ve konuyla ilgili rapor düzenlenerek başhekimlik görüşü ile Daire Başkanlığına sunulur. Çalışmalar Rektörlüğün bu konuda inceleme ve denetim ile görevlendirdiği diğer komisyonlarla işbirliği halinde sürdürülür. 

MADDE 19- Üniversite bünyesindeki kafeterya, kantin, yemekhane gibi bölümlerde çalışanların (sosyal güvence farklılığına bakılmaksızın) düzenli aralıklarla portör muayeneleri yapılır. 

MADDE  20- Üniversite bünyesinde Sosyal Sigortalar Kanunu ve İş Kanunu kapsamında çalışan personel sayısı 50 ve daha fazla olduğunda bu personele koruyucu sağlık hizmetleri sunmak üzere kurulacak “İşyeri Sağlık Birimi” ve bu birime atanacak işyeri hekimi/hekimleri tarafından işçilere reçete yazma, rapor verme vb. tedavi edici sağlık hizmeti verilebilmesi, bu konunun Üniversite ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında imzalanacak bir Protokol ile düzenlenmesi halinde mümkün olup, işyeri hekimi/hekimleri tarafından verilecek tedavi hizmeti SSK Mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ: 

MADDE 21- Mediko Sosyal Merkezlerinde danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunumunda, gerektiğinde Dairenin kültür ve spor birimlerinden destek alınır. Bu birimlerin çalışmalarına sağlıkla ilgili konularda yardımcı olunur. 

MADDE 22- Üniversiteye yeni giren öğrenciler için merkezlerin ve sağlık hizmetlerinin tanıtıldığı toplantılar, konferanslar düzenlenir, broşür ve afiş hazırlanarak bunların dağıtımı,  uygun yerlere asılması sağlanır. 

MADDE 23- Sağlık eğitimi ve rehberlik çalışmalarında öğrenci kulüpleri ve Öğrenci Temsilcileri Konseyi ile işbirliği yapılır. 

MADDE 24- Öğrencilerin sorunlarını saptamak için anket, toplantı vb. etkinlikler sürdürülür. Sorunların saptanması ve çözümü için gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 

DİĞER KONULAR: 

MADDE 25- Merkez çalışanlarının hizmet içi ve sürekli eğitimlerinin sürdürülmesi amacı ile merkez hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılacak planlama dahilinde öncelikle İstanbul  Üniversitesi bünyesindeki faaliyetler olmak üzere seminer, kongre, sempozyum, kurs gibi etkinliklere katılımları başhekimlikçe yapılacak düzenlemelerle sağlanır. Başhekimliğin yapacağı planlama ile sağlıkla ilgili Yüksekokul ya da Fakülte mezunu personelin kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere yılda iki kez (en fazla 3 gün), bilimsel etkinlikte tebliği olması durumunda ise yılda üç kez (en fazla 3+3 gün) katılımları sağlanır. 

MADDE 26- Mediko Sosyal Merkezi çalışanları gerek sürekli eğitimleri gerekse hizmet planlaması ve yürütülmesi konularında, başhekimin bilgisi dâhilinde, üniversitenin ilgili birimleri ile sürekli iletişim halinde olurlar. 

MADDE 27- İhtiyaç ve hizmetin gerektirdiği hallerde Mediko Sosyal Merkezleri personeli arasında, Rektörlüğün uygun görüşü alınmak suretiyle rotasyon uygulanabilir.

MADDE 28- Merkezlerde görevli sağlık personeli görevlerini tıbbi deontoloji ilkelerine uygun olarak sürdürür. Hasta görülmeden reçete yazılmaz, gerekmediği hallerde sağlık raporu verilmez. 

MADDE 29- Mediko Sosyal Merkezlerinde hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Rektörlüğün uygun görüşü üzerine, Daire Başkanlığınca hizmet gerekleri dikkate alınarak  mesai saatlerinde yapılacak düzenlemeye tüm personel uymak zorundadır. Öğle tatili sırasında  da hizmetin kesintisiz sürdürülmesi için bu saatlerde hizmet verecek personel  Başhekimin belli bir planlaması dâhilinde belirlenir. 

MADDE 30- Birden fazla hekimin bulunduğu merkezlerde sorumlu hekim, başhekimliğin önerisi, Rektörlük Makamının onayı ile Daire Başkanlığınca görevlendirilir. Sorumlu hekimler bu Yönergede belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapar, izler, denetler ve çalışmalarına ait raporlarını başhekimliğe sunar. 

MADDE 31- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya  10 günden az olmamak koşuluyla en fazla üç seferde  kullanılabilir. İzin talepleri 10 gün önceden kurum amirine sunulur. 

MADDE 32- Mediko Sosyal Merkezlerinde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında, Rektörlük onayı ile Tıp Fakültesi elemanlarının rotasyonla çalışmalarını sağlamak üzere düzenlemeler yapılır.

MADDE 33- Bu yönergede yer almayan hususlarda “Tedavi Giderleri Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

MADDE 34- Bu Yönerge kapsamında belirtilen ekler aşağıda sıralanmıştır; 

Ek-1: İstanbul  Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliği  Hasta Takip  Kartı Örneği.

Ek-2:  İstanbul  Üniversitesi Mediko Sosyal merkezleri Aylık Çalışma Raporu Örneği.

MADDE 35- Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunda  kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 36- Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi  Rektörü tarafından yürütülür.


DAHİLİYE HAFTANIN HER GÜNÜ
 AİLE HEKİM UZMANI HAFTANIN HER GÜNÜ
 ÇOCUK DOKTORU HAFTANIN HER GÜNÜ
 KADIN DOĞUM HAFTANIN HER GÜNÜ
 PSİKİYATRİ HAFTANIN HER GÜNÜ
 FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ
 CİLDİYE  HAFTANIN HER GÜNÜ
 DİŞ HAFTANIN HER GÜNÜ
 RADYOLOJİ PAZARTESİ-ÇARŞAMBA
 PSİKOLOG HAFTANIN HER GÜNÜ
 DİYETİSYEN CUMA
 ÜROLOJİ CUMA
 KBB ÇARŞAMBA
 NÖROLOJİ ÇARŞAMBA
İÜ SAĞLIK  KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Mediko Sosyal Başhekimliği

İletişim:

Telefon: +90 0212 440 00 00

Dâhili: 10453

Faks: +90 0212 440 00 14

E-posta: -

Adres: Süleymaniye Cad.No:19 Kat:1

             34116 Süleymaniye Fatih-İstanbul