25.06.2013 tarihli İstanbul Üniversitesi Senato kararı ile Uygulamaya giren Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

T.C.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ 


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesi ile Yükseköğretim Kurumu tarafından çıkartılan Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlükleri,

b) Birim Amiri: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

c) İÜREB: İstanbul Üniversitesi, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini,

ç) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): Bu Yönergeye göre İstanbul Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

d) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f) SKS Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM


Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma


 

Kontenjanların belirlenmesi ve onaylanması

MADDE 5- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hariç Üniversitenin tüm Birimlerinde çalıştırılabilir. Buna göre Birimler, kısmi zamanlı öğrenci kontenjanını, çalıştırma gerekçesi ve iş tanımları ile birlikte, her yıl Eylül ayının 15 ine kadar Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu (Form 1) ile birlikte İÜREB’e bildirirler.

(2) Kontenjan, Birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri ve iş tanımları, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile Birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, Birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak İÜREB tarafından belirlenir ve SKS Daire Başkanlığınca uygun görüldükten sonra Rektörün onayına sunulur.

(3) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma, eğitim ve öğretim dönemi içinde olur. Yaz döneminde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak isteyen Birimler, çalıştırmak istedikleri öğrenci kontenjanını, çalıştırma gerekçesi ve iş tanımlarını eğitim-öğretim dönemi sona ermeden İÜREB’e bildirirler. Bu tarihten sonra yapılacak bildirimler dikkate alınmaz. Yaz dönemi kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı, İÜREB tarafından belirlenir ve SKS Daire Başkanlığınca uygun görüldükten sonra Rektörün onayına sunulur. Bu öğrencilerin sayısı, eğitim-öğretim yılında çalışan toplam öğrenci sayısının 1/3’ünden fazla olamaz.

Öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir),

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

g) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

(2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Duyuru

MADDE 7- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak Birimler ve kontenjanları, her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı başında; İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS Daire Başkanlığı (sks.istanbul.edu.tr) ve Üniversitenin (www.istanbul.edu.tr) web siteleri ile ilgili Birimlerin ilan panolarında duyurulur. Başvuru için yedi iş günü süre verilir.

(2) Duyuruda, başvuru yeri ve tarihi, başvuru için gerekli belgeler, hangi Birimlerde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, işin niteliği, aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret belirtilir.

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, sks.istanbul.edu.tr/rehberlik internet adresinde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) eksiksiz doldurarak başvuru yaparlar. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.

(4) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek bir Birime başvurulabilir.

(5) Başvuruya ilişkin hususlar Rektörlük Makamının oluru alınmak suretiyle İÜREB tarafından değiştirilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi, ilan ve işe kabul

MADDE 8- (1) Kısmi zamanlı öğrencilerin seçimi, biri Birim amiri veya yardımcısı olmak üzere üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Seçimde öğrencilerin bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu ve Üniversite tarafından onaylanan puanlama sistemi esas alınır. Komisyonca oluşturulan asil ve yedek liste (Form 3) İÜREB’e gönderilir. İÜREB’in olumlu görüşü üzerine SKS Daire Başkanlığınca uygun görülen liste Rektörün onayına sunulur. Onaylanan liste, İÜREB, SKS Daire Başkanlığı, ilgili Birimin ve Üniversitenin web sitesinde duyurulur.

(2) Asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak dahil işe kabul işlemleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ancak gerekli durumlarda Rektör oluru ile de SKS Daire Başkanlığı tarafından işe kabul yapılabilir. Dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar öncelikle yedek adaylardan karşılanır.

(3) Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

c) Bir adet fotoğraf,

ç) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından belgelenir)

d) Banka hesap numarası (SKS tarafından belirlenen banka),

e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 4),

f) SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5),

g) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (SGK’dan alınacak)

Çalışma süresi ve şartları

MADDE 9- (1) Birimin gerekçeli talebi üzerine Rektörün olur verdiği durumlar hariç olmak üzere, fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her öğrenci, aşağıda belirtilen eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir:

a) İki yıllık eğitim gören ön lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla bir bahar ve bir güz döneminde,

b) Dört yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla iki bahar ve iki güz döneminde,

c) Beş ve altı yıllık eğitim gören lisans öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla üç bahar ve üç güz döneminde,

ç) Yüksek lisans ve doktora öğrencisi: Normal eğitim - öğretim döneminde en fazla bir bahar ve bir güz döneminde çalışabilir.

(2) Öğrencinin çalışmasının devamında ilgili Birim amirinin değerlendirmesi ve takdiri dikkate alınır.

(3) Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma süresi, işin gerektiği durumlar saklı kalmak kaydıyla, günlük en fazla 4 (dört) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60 (altmış) saattir.

(4) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri Birim amirleri tarafından belirlenir.

(5) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan Birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, Birim amirinin isteği üzerine durumu İÜREB’e bildirilerek çalıştırılabilir.

(6) Kısmi zamanlı öğrenciler aynı dönemde sadece tek bir Birimde çalışabilirler.

(7) Kısmi zamanlı öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi ve değerlendirilmesi ilgili Birim amirine aittir. Sınav ve hastalık gibi mazeretleri halinde öğrenciler, belgelemeleri kaydıyla Birim amirine yazılı bildirimde bulunur. Öğrencilere bu günlere ait ücretleri ödenmez ve puantaj cetvelinde de bu durum belirtilir.

(8) İlgili Birim amirleri, kısmi zamanlı öğrenci şartlarını kaybeden, kendi isteği ile bu görevinden ayrılan ve mezun olan öğrencileri aynı gün İÜREB’e bildirir.

(9) Bir ay içinde iki defa işe geç kalan kısmi zamanlı öğrenci, Birim amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. Aynı durumun tekrarı halinde öğrenci işe gelmemiş kabul edilerek ücreti kesilir.

(10) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporlar, Birim amirleri tarafından üç iş günü içinde İÜREB’e bildirilir.

(11) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı Birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Birim amirleri gerek gördüğünde, İÜREB’e gerekçesini bildirerek kısmi zamanlı öğrenciler için iş değişikliği yapabilir. Kısmi zamanlı öğrenciler temizlik, taşıma ve benzeri ağır işlerde çalıştırılamazlar.

(12) Ders programında yapılan değişiklikleri bir gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma planı hazırlanır.

Çalışma, ücret ve ödeme esasları

MADDE 10- (1) Öğrencilerin çalışma, ücret ve ödemelerinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi kabul edilmezler.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, derslere devam yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde, Birim amirleri tarafından belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdürler.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

ç) Kısmi zamanlı öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Kısmi zamanlı öğrencilere ait 1 (bir) aylık çalışma ücreti, SKS Daire Başkanlığı’nın belirlediği banka şubesinde öğrenciler tarafından açılan hesaplara yatırılır.

e) SGK girişi yapılmadan kısmi zamanlı öğrenci işe başlayamaz ve kendisine ücret ödenemez.

f) Her ay, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli (Form 6), ilgili Birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. Birimler, önceki ayın 15’i ile içinde bulunulan ayın 14 üncü günü arasını 1 (bir) ay olarak kabul ederek Birim amirleri ve Üst Kurum Amiri tarafından imzalanmış ve kaşe ile mühürlenmiş Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetvelini en geç ilgili ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar SKS Daire Başkanlığı’na teslim ederler. Zamanında teslim edilmeyen “ puantaj cetvelleri ” için geriye dönük ücret ödemesi yapılmaz.

g) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alırlar.

ğ) SKS Daire Başkanlığı tarafından Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveline göre ücret bordroları en geç ilgili ayın son gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 11- (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Öğrencinin talebi üzerine,

b) Eğitim-öğretim döneminin sona ermesi üzerine,

c) Birim amirinin sözleşmeyi sona erdirme isteminin (gerekçeli olmak zorundadır) İÜREB ve SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi üzerine,

ç) SKS Daire Başkanlığının sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi üzerine.

Öğrencilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.

ç) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yürürlük ve Yürütme


 Yürürlük


MADDE 13- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.